Lov om forsikringsformidling § 4 og § 12 – forsikringsagenters brug af fuldmagt

03-09-2009

Finanstilsynets afgørelse af 3. september 2009

     


Sagsfremstilling
Et forsikringsselskab klagede over, at en af selskabets forsikringsagenter havde benyttet sig af en fuldmagtsformular, hvor kunden gav forsikringsagenten ret til ” selvstændigt at rette henvendelser til tidligere, nuværende og kommende forsikringsselskaber med henblik på forespørgsler vedrørende dæknings-skades og præmieforhold, herunder at replacere / opsige eksisterende forsikringsaftaler.”


Afgørelse og begrundelse

Finanstilsynet har påbudt forsikringsagenten straks at ophøre med brug af den pågældende fuldmagtsformular.


Den benyttede fuldmagt indebærer, at forsikringsagenten udøver aktivitet som forsikringsmæglervirksomhed, som kræver tilladelse efter § 4 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008.


Forsikringsmæglervirksomhed må ikke udøves i samme juridiske enhed som forsikringsagentvirksomhed, jf. lovens § 12, stk. 2.


Baggrund og regelgrundlag
  
Lov om forsikringsformidling § 2, nr. 4 definerer forsikringsagentvirk-somhed, som:
”Den aktivitet, der består i efter aftale med et eller flere forsikringsselskaber at formidle forsikringsselskabets forsikringsprodukter.”


Det følger af bemærkninger til denne bestemmelse, at
I denne gruppe defineres virksomheder, der forestår erhvervsmæssig formidling af forsikringer fra et eller flere forsikringsselskaber. Betegnelsen ”forsikringsagent” er valgt for at tydeliggøre virksomhedens tætte tilknytningsforhold til et eller flere forsikringsselskaber.


Af lovens § 33 fremgår, at forsikringsagentvirksomheden skal give kunden visse oplysninger om virksomheden og forsikringsproduktet, der formidles samt oplyse kunden om hvilket forsikringsselskab, der er indgået formidlingsaftale med.


Til forskel herfra defineres forsikringsmæglervirksomhed i lov om for-sikringsformidling § 2, nr. 1, som:
”Den aktivitet, der består i at yde kunden rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, og den aktivitet, der består i at præsentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom.”


Af lovens bemærkninger fremgår, at
”I denne gruppe defineres udøvere af forsikringsformidling, der tilbyder at indhente tilbud om forsikringsdækning fra flere frit valgte forsikringsselskaber på basis af en objektiv analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt og ud fra faglige kriterier derefter rådgiver kunden om, hvilken forsikringsløsning, der bedst vil være egnet til at opfylde kundens forsikringsbehov.”
”Et særkende for denne gruppe forsikringsformidlere er pligten til at indhente tilbud fra konkurrerende forsikringsselskaber uden at være bundet af særlige aftaler med et eller flere forsikringsselskaber om udelukkende at formidle disse forsikringsselskabers produkter.”


Af lovens§17, stk.1 fremgår, at
En forsikringsmæglervirksomhed repræsenterer alene kunden og af stk. 2 fremgår at forsikringsmæglervirksomheden ikke må sådanne forbindelser til et forsikringsselskab, der er egnet til skabe tvivl om forsikringsmæglervirksomhedens uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser.”


Af bemærkningerne til denne bestemmelse fremgår, at
”Forsikringsmæglervirksomheden skal agere som kundens uvildige rådgiver. Dette indebærer, at det er kundens interesser og forhold, som er det afgørende for formidlingens indhold. Dette hensyn har forrang for forsikringsmæglervirksomhedens eventuelle særlige interesser i, hvilke valg kunden træffer.


Vurdering
Den benyttede fuldmagt giver efter sin ordlyd forsikringsagenten adgang til på kundens vegne selvstændigt at rette henvendelse til tidligere, nuværende og kommende forsikringsselskaber med henblik på forespørgsler vedrørende dæknings-, skades og præmieforhold, herunder at opsige/replacere eksisterende forsikringsaftaler.


En fuldmagt til en erhvervsvirksomhed, der giver erhvervsvirksomheden adgang til at foretage de beskrevne aktiviteter, gives typisk af en kunde til en forsikringsmæglervirksomhed med henblik på, at forsikringsmæglervirksomheden afdækker kundens forsikringsbehov og på forsikringsmarkedet finder den for kunden bedst mulige forsikringsløsning eller giver kunden valget mellem flere forsikringsløsninger uden at være bundet af formidlingsaftaler med et eller flere bestemte forsikringsselskaber.


En forsikringsagentvirksomhed er derimod forpligtet til i kraft af den indgåede forsikringsformidlingsaftale at sælge kunden dette forsikrings-selskabs forsikringsprodukt.


Hvis forsikringsagenten ønsker at kunne tilbyde kunden de i fuldmagten beskrevne ydelser, skal forsikringsagentvirksomheden udføre disse opgaver i en selvstændig juridisk person med tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed, jf. lovens § 4.

Senest opdateret 03-09-2009