Lov om tilsyn med firmapensionskasser § 60 – Genoprettelsesplan - J.C. Hempel’s Pensionskasse

29-10-2009

Finanstilsynets afgørelse af 29. oktober 2009. Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle virksomhedsråd.

Bestyrelsen for
J.C. Hempel's Pensionskasse
Lundtoftevej 150
2800 Kgs. Lyngby

Afgørelse


Det Finansielle Virksomhedsråd har den 29. oktober 2009 taget pensionskassens genoprettelsesplan til efterretning.

Baggrund

På baggrund af en indberetning pr. den 31. juli 2009 konstaterede Finanstilsynet, at pensionskassen ikke kunne leve op til lovgivningens kapitalkrav.


I medfør af § 60 i lov om tilsyn med firmapensionskasser påbød Finanstilsynet derfor den 7. august 2009 pensionskassen at udarbejde en plan for genoprettelse af den økonomiske stilling.


Pensionskassen har den 21. oktober 2009 fremsendt en endelig genoprettelsesplan.


Genoprettelsesplanen indebærer, at alle ydelser reduceres med 7 % med virkning fra og med november 2009, ligesom udtrædelsesgodtgørelser vil blive beregnet efter de reducerede ydelser.


Genoprettelsesplanen er den 21. oktober 2009 enstemmigt blevet vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med § 35, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser og pensionskassens vedtægter.


Pensionskassen er herefter - opgjort med kurserne pr. den 16. oktober 2009 - ca. 9,4 mio. kr. over solvensgrænsen og ca. kr. 4,8 mio. kr. over det røde trafiklys.


I medfør af lov om tilsyn med firmapensionskasser § 35, stk. 2, skal ændringen endvidere skriftligt forelægges medlemmerne til stillingtagen. Efter bestemmelsen vil ændringen ikke have virkning for de medlemmer, der inden for en frist har angivet, at de ikke vil tiltræde den. Pensionskassen har sat indsigelsesfristen til den 26. november 2009.


Såfremt blot ét medlem gør indsigelse mod nedsættelsen, vil det efter Finanstilsynets opfattelse ud fra almindelige lighedsgrundsætninger have den konsekvens, at nedsættelsen bortfalder for alle medlemmer.


Hempel A/S har i overensstemmelse med kravet i pensionskassens vedtægter givet samtykke til vedtægtsændringen.


Pensionskassen skal løbende holde Finanstilsynet orienteret om det videre forløb, herunder om modtagelse af eventuelle indsigelser.


Per Plougmand Bærtelsen                        Jesper Mark
kontorchef                                              specialkonsulent


 

Senest opdateret 27-11-2012