Lov om finansiel virksomhed § 124 - Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - Amagerbanken A/S

30-10-2009

Finanstilsynets afgørelse af 30. oktober 2009. Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bestyrelsen og direktion for
Amagerbanken A/S
Amagerbrogade 25
2300 København S


 

Udsættelse af frist til opfyldelse af solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124

I brev af 5. oktober 2009 meddelte Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 Amagerbanken A/S en frist til den 3. november 2009 til opfyldelse af solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124.


Bech-Bruun Advokatfirma har i brev af 30. oktober 2009 på vegne af Amagerbanken A/S anmodet Finanstilsynet om, at den af Finanstilsynet i brev af 5. oktober 2009 fastsatte frist til opfyldelse af solvenskravet udskydes til den 18. december 2009.


Amagerbanken A/S anmoder om, at såfremt den anmodede fristforlængelse ikke kan imødekommes for hele perioden, at en frist fastsættes så rummeligt, så den ikke udløber i umiddelbar forlængelse af eller dagen efter den berammede generalforsamling den 4. november 2009.


Finanstilsynet har besluttet ikke at imødekomme anmodningen om udsættelse af fristen for opfyldelse af solvenskravet til den 18. december 2009. 


Finanstilsynet har besluttet at imødekomme anmodningen om, at en frist fastsættes, der ikke udløber dagen efter den berammede generalforsamling.


Finanstilsynet skal i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 derfor meddele banken en forlængelse af fristen til fredag d. 6. november 2009, kl. 16.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom.


Denne afgørelse kan, senest 24 timer efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 2 og § 246, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.


Denne afgørelsen er truffet af Finanstilsynet efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd, og udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 345a er, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggøres kan udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en offentliggørelse fra banken. 


Dette brev sendes i kopi til den eksterne revision samt Bech-Bruun Advokatfirma. 


Kristian Vie Madsen 
underdirektør 

Senest opdateret 01-11-2011