Lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 8, og bekendtgørelse om kapitaldækning § 70, stk. 3 - Solvenskrav til realkreditinstitutternes serier/kapitalcentre

03-11-2009

Finanstilsynets fortolkning af 3. november 2009.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet er blevet anmodet om en fortolkning af solvenskravet til realkreditinstitutternes serier/kapitalcentre i lyset af overgangsreglen i kapitaldækningsbekendtgørelsens § 70, stk. 3. Spørgsmålet er, om der gælder yderligere krav til en series/et kapitalcenters kapital end et solvenskrav.


Det følger af § 124, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, at solvenskravet skal være opfyldt både i realkreditinstituttet og i de enkelte serier med seriereservefond og i instituttet i øvrigt. Solvenskravet fremgår af § 124, stk. 2, nr. 1. Dette udgør 8 % af de risikovægtede poster. Loven stiller ikke yderligere krav til kapitalen i en serie/kapitalcenter.


 

Fortolkning

§ 70, stk. 3, i kapitaldækningsbekendtgørelsen sætter et gulv for, hvor meget basiskapitalen kan reduceres i institutter, der anvender IRB-metoden eller den avancerede metode for måling af operationel risiko. Bestemmelsen ændrer ikke på solvenskravet i FIL § 124, stk. 2, nr. 1.


Det er derfor Finanstilsynets opfattelse, at overgangsreglen i § 70, stk. 3 i kapitaldækningsbekendtgørelsen ikke gælder for den enkelte serie/kapitalcenter. Konsekvensen er, at basiskapitalen i en serie/et kapitalcenter ikke skal overholde overgangsreglen i kapitaldækningsbekendtgørelsen § 70, stk. 3.


 

Senest opdateret 01-11-2011