Lov om finansiel virksomhed § 124 - Ny forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - Amagerbanken A/S

16-11-2009

Finanstilsynets afgørelse af 16. november 2009. Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bech-Bruun Advokatfrma  
Att. Steen Jensen
Langelinie Allé 35
2100 København Ø


 

Udsættelse af frist til opfyldelse af solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124


I brev af 5. november 2009 meddelte Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 Amagerbanken A/S en frist til den 18. november 2009 til opfyldelse af solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124.


Bech-Bruun Advokatfirma har i brev af 16. november 2009 på vegne af Amagerbanken A/S anmodet Finanstilsynet om, at den af Finanstilsynet i brev af 5. november 2009 fastsatte frist til opfyldelse af solvenskravet udskydes til den 18. december 2009.


Finanstilsynet har besluttet ikke at imødekomme anmodningen om udsættelse af fristen for opfyldelse af solvenskravet til den 18. december 2009.


[Udeladt]


Finanstilsynet skal i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 meddele banken en forlængelse af fristen til mandag d. 14. december 2009, kl. 16.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom.


Denne afgørelse kan, senest 24 timer efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 2 og § 246, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.


Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en offentliggørelse fra banken. 


Dette brev sendes i kopi til bankens direktion og bestyrelse samt den eksterne revision.

 


Med venlig hilsen


Kristian Madsen 
underdirektør


 

 

Senest opdateret 01-11-2011