Lov om finansiel virksomhed § 225 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Morsø Bank

25-11-2009

Finanstilsynets afgørelse af 25. november 2009

Bestyrelsen og direktionen for
Morsø Bank A/S
Algade 2
Postboks 202
7900 Nykøbing Mors

Manglende opfyldelse af § 124 i lov om finansiel virksomhed

Morsø Bank har i brev af 22. november 2009 meddelt, at banken efter at have korrigeret periodemeddelelsen for tredje kvartal 2009 ikke længere opfylder kravene i § 124, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed.

Bankens faktiske solvens opgøres til 8,3 procent, og i henhold til en fornyet opgørelse af det individuelle solvensbehov opgøres dette til 10,5 %.

Banken har den 23. november 2009 anmodet institutionelle investorer om at konvertere 43,5 mio.kr. supplerende kapital ud af 90 mio. kr. til hybrid kernekapital.

De institutionelle investorer har efter det oplyste tidligere givet tilsagn om at konvertere supplerende kapital til hybrid kapital. Den supplerende kapital stammer fra bankens overtagelse af Spar Mors.

Konverteringen vil bringe bankens faktiske solvens op på 10,7 %.

Banken har mundtligt meddelt, at en af de institutionelle investorer er gået i gang med at udarbejde de nødvendige papirer til konvertering til hybrid kernekapital, således at dette kan falde på plads indenfor kort tid.

Banken anmoder Finanstilsynet om at meddele banken en frist til opfyl-delse af solvenskravet jf. § 225, i lov om finansiel virksomhed.

Endvidere anmoder banken om, at såfremt offentliggørelse er et krav, at offentliggørelsen udskydes, idet banken er i en meget sårbar situation, hvor offentliggørelse kan skade banken.

Finanstilsynet giver hermed i henhold til § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed banken en frist til mandag den 7. december 2009 til at opfyl-de solvensbehovet på 10,5 %. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom.

Da denne afgørelse træffes af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en offentliggørelse fra banken.

Oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på bankens aktier, skal hurtigst muligt offentliggøres, jf. § 27 i lov om værdipapirhandel m.v. Offentliggørelsen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 27 a i lov om værdipapirhandel.

Reglen indeholder en adgang til, at banken, på eget ansvar, kan udsætte offentliggørelsen af intern viden for ikke at skade sine berettigede inte-resser. Hvis banken finder grundlag for at anvende udsættelsesadgangen, skal banken straks over for tilsynet redegøre for, hvilke berettigede interesser, der efter bankens opfattelse begrunder udsættelse.

Det er tilsynets umiddelbare opfattelse at undtagelsen i værdipapirhan-delslovens § 27, stk. 6, ikke finder anvendelse. I givet fald vil tilsynet forelægge spørgsmålet for Fondsrådet som en hastesag.

Finanstilsynets afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er modta-get, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1 i lov om fi-nansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Bankens revisorer har modtaget kopi af dette brev.

Med venlig hilsen

Kristian Vie Madsen    Karin Kjærgaard

Senest opdateret 01-11-2011