Påbud om at udarbejde forretningsgang om NemKonto - Middelfart Sparekasse

28-05-2009

Lov om finansiel virksomhed § 43 og bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

Finanstilsynets afgørelse af 28. maj 2009 

Sagsfremstilling
En kunde i Middelfart Sparekasse fik sin NemKonto ændret fra kundens tidligere lønkonto til kundens budgetkonto i forbindelse med, at kunden lukkede lønkontoen. Dette skete uden kundens anmodning eller samtykke.

Afgørelse og begrundelse
Det følger af § 43 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, og af § 3 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at de finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder.

Det er i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen at oprette eller flytte en NemKonto uden kundens udtrykkelige anmodning herom.

På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets vurdering, at Middelfart Sparekasse har handlet i strid med god skik ved at foretage en uanmodet oprettelse af kundens NemKonto. Det er endvidere Finanstilsynet vurdering, at Middelfart Sparekasse ikke på tilstrækkelig måde har sikret sig overholdelsen af reglerne, når sparekassen ikke har en forretningsgang som præciserer, at en NemKonto kun må oprettes eller flyttes på kundens anmodning.

Finanstilsynet påbyder på den baggrund Middelfart Sparekasse at udarbejde en forretningsgang, hvor af det klart fremgår, at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, at en NemKonto oprettes uden kundens udtrykkelige anmodning herom.

Senest opdateret 01-11-2011