Lov om finansiel virksomhed § 225 - Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav - Gudme Raaschou Bank A/S

22-06-2009

Bestyrelsen og direktionen for Gudme Raaschou Bank A/S

22. juni 2009

Fornyet frist til opfyldelse af solvenskrav

Gudme Raaschou Bank A/S har i brev af 18. juni 2009 anmodet Finanstilsynet om en forlængelse indtil den 30. juni 2009 af fristen til at opfylde solvenskravet i § 124 i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår af ansøgningen, at overdragelsen af dele af banken til Lån & Spar Bank A/S forventes endelig gennemført den 22. juni 2009. De resterende aktiviteter, som kræver banklicens, er fortsat under afvikling. Denne proces forventes afsluttet inden udgangen af juni 2009. Endelig forventes overdragelsen af bankens øvrige aktiver og passiver (med undtagelse af aktiekapitalen og den ansvarlige lånekapital) til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S også at være afsluttet inden udgangen af juni 2009.

På denne baggrund meddeler tilsynet i henhold til § 225 i lov om finansiel virksomhed banken en frist til tirsdag den 30. juni 2009. Det er herved forudsat, således som det er fastlagt i rammeaftalen med Finansiel Stabilitet A/S, at banken herefter anmoder om at få sin pengeinstitutlicens inddraget, jf. § 223 i lov om finansiel virksomhed.

Da denne afgørelse er truffet af tilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter § 354a i lov om finansiel virksomhed, at afgørelsen offentliggøres. Tilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken.

Kopi af dette brev er sendt til bankens revisor og Finansiel Stabilitet A/S. 


Lis Hegelund Pedersen
specialkonsulent

Senest opdateret 27-11-2012