Lov om finansiel virksomhed § 225 - Frist til opfyldelse af solvenskrav - Alm. Brand Bank A/S

20-08-2009

Finanstilsynets afgørelse af 20. august 2009

Bestyrelsen og direktionen i
Alm. Brand Bank A/S
Midtermolen 7
2100 København Ø


 

Frist til opfyldelse af solvenskrav


Finanstilsynet har i brev af den 17. august 2009 modtaget en orientering om bankens halvårsregnskab, herunder en forøgelse af nedskrivningerne således, at banken ikke længere opfylder lovens solvenskrav pr. 30. juni 2009.


Samtidigt oplyser banken, at den har anmodet Alm. Brand A/S om at indskyde yderligere 900 mio. kr. kapital i banken. 


Efter kapitaltilførslen på 900 mio. kr. udgør solvensprocenten ifølge banken 11,3, kernekapitalprocenten 7,1 og egenkapitalprocenten 6,1. 


Banken oplyser, at det individuelle solvensbehov efter nedskrivninger på 1.050 mio. kr. vil være på 330 mio. kr. udover minimumskravet på 8 %, hvilket ved halvårsregnskabet svarer til et solvensbehov på 9,9 %.


Under henvisning til bankens oplysninger vil kapitaltilførslen kunne gennemføres efter afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling mandag den 7. september 2009.


Ved brev af den 19. august 2009 bekræfter adm. direktør Søren Boe Mortensen i Alm. Brand A/S, at det på bestyrelsesmødet i Alm. Brand A/S den 26. august 2009 vil blive indstillet, at forhøje aktiekapitalen i Alm. Brand Bank med 900 mio. kr.


Det er aftalt med adm. direktør Henrik Nordam, at banken ansøger om en frist til onsdag den 9. september 2009, hvorefter kapitaltilførslen på 900 mio. kr. vil være gennemført.


Finanstilsynet meddeler i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, banken en frist til onsdag den 9. september 2009 kl. 16:00 til at opfylde solvenskravet samt det individuelle solvensbehov som opgjort af banken.


Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.


Offentliggørelsen af denne afgørelse jf. lov om finansiel virksomhed § 354a vil ske den 27. august 2009 efter offentliggørelsen af bankens halvårsrapport og vil ikke indeholde kundenavne.


Dette brev er tillige sendt i kopi til intern og ekstern revision.

 


Flemming Nytoft Rasmussen
vicedirektør   


Finn Rosleff Hansen
konsulent


 

Senest opdateret 01-11-2011