Kapitaldækning af forpligtelserne over for Det Private Beredskab som følge af lov om finansiel stabilitet

20-10-2008

Finanstilsynets fortolkning af 20. oktober 2008

Standard-institutter
Nedenfor angives den solvensmæssige behandling efter standardmetoden for kreditrisiko, jf. §§ 9-18 i bekendtgørelse om kapitaldækning.

For så vidt angår garantiprovisionen, jf. § 9, stk. 2, i lov om finansiel stabilitet vil der alene kunne opstå en periodeafgrænsningspost som følge af manglende harmoni mellem faktisk betaling og tidspunktet for den løbende omkostningsførsel, der typisk vil være et passiv.

Såfremt der skulle opstå et aktiv, vil eksponeringen være mod Det Private Beredskab, som klassificeres som værende en eksponering imod en erhvervsvirksomhed m.v. med en vægt på 100 pct., jf. bilag 3, pkt. 13, litra b, til bekendtgørelse om kapitaldækning.

Lov om finansiel stabilitets § 9, stk. 1 og 3 medfører, at de tilmeldte pengeinstitutter skal kautionere for deres andel af et samlet beløb på 20 mia. kr. de næste to år.

Den bogførte eventualforpligtelse klassificeres som en ikke-balanceført post med Mellemliggende risiko, jf. bilag 4, nr. 2, litra a, til bekendtgørelse om kapitaldækning, og er en eksponering mod Det Private Beredskab, som er en erhvervsvirksomhed, der har en vægt på 100 pct., jf. bilag 3, pkt. 13, litra b, til bekendtgørelse om kapitaldækning.

Institutter under den grundlæggende IRB-metode
For så vidt angår institutter under den grundlæggende IRB-metode, dvs. institutter der ikke anvender egne estimater for LGD og konverteringsfaktorer (CF) for stats-, institut- og erhvervseksponeringer, skal disse ved opgørelsen af eksponeringens størrelse anvende en CF på 50 pct., jf. § 27, stk. 8, nr. 1, litra e, i bekendtgørelse om kapitaldækning.

Eksponeringens størrelse skal multipliceres med risikovægten opgjort i henhold til formlen i pkt. 73 i bilag 8. I formlen opgøres PD efter IRB-metoden som sandsynligheden for, at Det Private Beredskab "misligholder", dvs. sandsynligheden for at Det Private Beredskab skal betale et beløb inden for en tidshorisont på et år.

Udgangspunktet for en sådan estimering kunne for eksempel baseres på den akkumulerede sandsynlighed for, at et eller flere institutter under ordningen misligholder inden for et år kombineret med sandsynligheden for, at man vælger at benytte ordningen.

LGD sættes til 75 pct., da den eksponering, som garantien dækker, må betragtes som en efterstillet eksponering uden anerkendt sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 53, litra b, i bilag 8 til bekendtgørelse om kapitaldækning.

Institutter under den avancerede IRB-metode
Institutter under den avancerede IRB-metode, dvs. institutter der anvender egne estimater for LGD og CF for stats-, institut-, og erhvervseksponeringer, skal selv estimere PD, som under den grundlæggende IRB-metode. Disse institutter skal endvidere anvende egne estimater af CF for ikke-balanceførte poster med mellemliggende risiko, samt LGD på den type facilitet, som garantien dækker.

 


Senest opdateret 20-10-2008