Aktivering af årets driftsomkostninger og modregning af renteindtægter i anskaffelsessummen på anlægget

20-08-2007

Regnskabsregler: IAS 16, IAS 1Dokumenttype: Årsrapport Regnskabsår: 2006Dato for afgørelse: 20.08.2007

Resume af fondsrådsafgørelse vedrørende aktivering af årets driftsomkostninger og modregning af renteindtægter i kostprisen på produktionsanlægget.
Kontrollen har omfattet virksomhedens årsrapport, der er aflagt efter IFRS. Revisionspåtegningen er uden forbehold eller supplerende oplysninger.

1. Beskrivelse af sagen

Indregning af årets driftsomkostninger i kostprisen på produktionsanlægget
Virksomhedens produktionsanlæg er under opførelse. Sagen vedrører det forhold, at virksomheden har indregnet alle driftsomkostninger som en del af investeringen i produktionsanlægget.

I alt er der indregnet (aktiveret) omkostninger til produktionsanlægget for ca. 19.000 t.kr. Heraf udgør indregnede driftsomkostninger ca. 14 %.

En del af de indregnede omkostninger består ifølge virksomheden af omkostninger til en markedsanalyse samt revisionsomkostninger.

Modregning af renteindtægter
Herudover har virksomheden modregnet renteindtægter på ca. 400 t.kr. i anskaffelsessummen på anlægget.

2. Vurdering

Indregning af årets driftsomkostninger i kostprisen på produktionsanlægget
Indregning og måling af materielle anlægsaktiver reguleres af IAS 16, hvoraf det fremgår af IAS 16.15, at et materielt anlægsaktiv, som opfylder kriterierne for indregning som et aktiv, skal måles til kostpris.

IAS 16.16 fastslår hvilke elementer, som kostprisen for et materielt anlægsaktiv omfatter. Her kan blandt andet nævnes købsprisen, omkostninger, der er direkte forbundet med at bringe aktivet til det sted og i den stand, der kræves for at sikre den af ledelsen planlagte anvendelse og det oprindelige skøn over omkostninger til nedtagning og bortskaffelse af aktivet og retablering af det sted, hvor det er placeret.

I IAS 16.19 er der opregnet eksempler på omkostninger, der ikke indgår i kostprisen for et materielt anlægsaktiv. Her kan blandt andet nævnes omkostninger forbundet med start af et nyt anlæg, omkostninger forbundet med lancering af et nyt produkt eller en ny tjeneste (herunder markedsføringsomkostninger) og administrationsomkostninger og andre generelle indirekte produktionsomkostninger.

 

Ved at sammenholde IAS 16.16 med IAS 16.19 kan det udledes, at en forudsætning for at kunne aktivere omkostninger som en del af kostprisen på et materielt anlægsaktiv er, at omkostningerne har en direkte tilknytning til anlægsaktivet. Modsat kan generelle administrationsomkostninger ikke aktiveres.

Virksomheden argumenterer bl.a. for, at en markedsanalyse er aktiveret som en del af omkostningen til produktionsanlægget. Virksomheden beskriver, at udgiften er betragtet som en naturlig udgift i forbindelse med opstarten af virksomheden og opførelsen af produktionsanlægget. Herudover argumenterer virksomheden for, at revisionsomkostningerne er valgt indregnet i kostprisen, idet de i overvejende grad har været nødvendiggjort af den projektorganisation, som selskabet har udgjort i startfasen, med planlægning og opbygning af produktionsanlægget.

Fondsrådet vurderer dog, at såvel markedsanalysen som revisionsomkostningerne må anses for at være generelle administrationsomkostninger, der således ikke kan aktiveres som en del af kostprisen på produktionsanlægget.

Modregning af renteindtægter

Virksomheden har yderligere oplyst, at der er modtaget 400 t. kr. i generelle renteindtægter, som er behandlet som en indtægt, der har reduceret anskaffelsessummen på produktionsanlægget.

Det fremgår af IAS 1.32, at aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger ikke skal modregnes, medmindre dette kræves eller tillades i en standard eller et fortolkningsbidrag

3. Fondsrådets afgørelse og reaktion

Aktivering af årets driftsomkostninger
Det er Fondsrådets vurdering, at aktiveringen af samtlige driftsomkostninger som en del af kostprisen på produktionsanlægget er sket uberettiget. Virksomheden skal derfor lave en gennemgang af driftsomkostningerne og foretage en vurdering af hvilke omkostninger, der opfylder kravene til aktivering i IAS 16, og hvilke der ikke gør.

Modregning af renteindtægter
Det er Fondsrådets vurdering, at modregningen af renteindtægter i anskaffelsessummen på anlægget er i strid med modregningsforbuddet i IAS 1.32.

Virksomheden blev på baggrund af disse samt yderligere forhold påbudt at offentliggøre supplerende/korrigerende information vedrørende årsrapporten for 2006.

 

Senest opdateret 20-08-2007