Fondsrådets afgørelse om indregning og måling af udskudte skatteaktiver

04-09-2006

Regnskabsregler: Årsregnskabsloven og IFRSDokumenttype: Årsrapport og delårsrapportRegnskabsår: 2004 og 1. halvår 2005

 

1. Beskrivelse af sagen


Selskabet har anvendt årsregnskabslovens regler for indregning og måling i selskabets årsrapport for 2004. I halvårsrapporten for første halvår 2005, har selskabet derimod anvendt IFRS til indregning og måling. Selskabet udvikler og sælger teknologiske løsninger mv. til virksomheder.
 
Selskabet har siden 2000 haft store underskud med undtagelse af 2003 og 2004, hvor resultatet før skat har været positive, men dog tæt på nul. For 2004 og 1. halvår 2005 består en stor del af periodens positive resultat af en regulering af udskudte skatteaktiver (indregning af indtægt ved opregulering af det udskudte skatteaktiv).
 
Selskabets udmeldte forventninger til fremtiden er stor vækst og positive resultater. Selskabet har dog over årene realiseret betydelige negative udsving i forhold til de budgetterede resultater.
 
Selskabets indregnede udskudte skatteaktiver har været stigende år for år og det indregnede udskudte skatteaktiv udgør ca. 20 % af omsætningen i 2004 og ca. 26 % af egenkapitalen pr. 31. december 2004. Endvidere udgør resultat før skat for 2004 ca. 9 % af det indregnede udskudte skatteaktiv. Selskabets udskudte skatteaktiver består primært af fremførbare underskud. Selskabet har stort set ingen skattepligtige midlertidige forskelle, som det fremførbare underskud kan modregnes med.
 
Sagen drejer sig om den foretagne indregning og måling af selskabets udskudte skatteaktiver og den dokumentation, som selskabet har lagt til grund for vurderingen.
 

2. Retligt grundlag


Selskabet har anvendt årsregnskabslovens regler for indregning og måling i selskabets årsrapport for 2004. Årsregnskabsloven blev i 2001 ændret for at tilpasse loven til den internationale udvikling, herunder ikke mindst de internationale regnskabsstandarder, IFRS, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Den stærke tilknytning til de enkelte regnskabsstandarder fremgår af bemærkningerne til de enkelte lovbestemmelser.
 
Ved årsregnskabslovens vedtagelse i 2001 blev det forudsat, at der skulle etableres en dansk organisation, som udsteder regnskabsstandarder. Årsregnskabsloven indikerer klart, at den skal udfyldes af de danske regnskabsvejledninger og IFRS som forelå på tidspunktet for lovens fremsættelse primo 2001. Ændringer i fortolkningen skulle komme gennem nye danske regnskabsstandarder, vedtaget af den uafhængige danske standardsætter.
 
Da der imidlertid ikke er etableret en dansk standardsætter, er det fortsat de danske regnskabsvejledninger og IFRS, som de så ud primo 2001, der er det primære fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven.
 
Indregning og måling af udskudte skatteforpligtelser reguleres af årsregnskabslovens § 47, Heraf fremgår det, at selskabet skal indregne den udskudte skat, der påhviler virksomheden. Årsregnskabsloven indeholder således ikke en detailregulering, og der henvises også i lovbemærkningerne til § 47 til den danske regnskabsvejledning 14 om indkomstskat, til brug for udfyldning af lovens bestemmelser for udskudt skat.
 
Af appendiks I til regnskabsvejledning 14 ”Sammenligning med International Financial Reporting Standards og International Accounting Standards” fremgår det modsætningsvist, at der ikke vedrørende indregning og måling af udskudte skatteaktiver er forskelle i kravene mellem årsregnskabsloven, den danske regnskabsvejledning 14 og IAS 12.
 
IASB har ikke efter udgivelsen af IAS 12 (ajourført 2000) foretaget ændringer til denne standard, som påvirker indregning og måling af udskudte skatteaktiver baseret på tidligere skattemæssige underskud. Dette gælder tilsvarende for den danske regnskabsvejledning 14 om indkomstskat, hvor appendiks I er blevet ajourført i 2004.
 
I IAS 12.34 anføres følgende:
 
”Et udskudte skatteaktiv hidrørende fra fremførsel af uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag skal indregnes, i det omfang det er sandsynligt, at der vil være fremtidig skattepligtig indkomst til rådighed, hvori uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag kan udnyttes.”
 
Af IAS 12.35 fremgår det endvidere:
 
”Kriterierne for at indregne udskudte skatteaktiver, der opstår ved fremførsel af uudnyttede skattemæssige underskud og skattemæssige fradrag, er de samme som kriterierne for at indregne udskudte skatteaktiver, der opstår som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle. Forekomsten af uudnyttede skattemæssige underskud er imidlertid et tydeligt tegn på, at der muligvis ikke vil være en fremtidig skattepligtig indkomst. Når virksomheden for nylig har været tabsgivende, indregner den derfor alene et udskudt skatteaktiv som følge af uudnyttede skattemæssige underskud og skattemæssige fradrag, i det omfang virksomheden har tilstrækkelige skattepligtige midlertidige forskelle, eller der foreligger anden overbevisende dokumentation for, at der vil være tilstrækkelig skattepligtig indkomst til rådighed til, at de uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag vil kunne udnyttes af virksomheden. I sådanne tilfælde kræves i henhold til afsnit 82 oplysning af beløbet for det udskudte skatteaktiv og hvilke informationer, der indikerer, at det bør indregnes.” 
 

3. Fondsrådets vurdering


Det er Fondsrådets vurdering, at der ikke i henhold til gældende regler pr. selskabets regnskabsaflæggelsestidspunkt, er forskel på indregning og måling af udskudte skatteaktiver efter såvel årsregnskabsloven, den danske regnskabsvejledning 14 og IAS 12.
 
Selskabet har ikke tilstrækkelige skattepligtige midlertidige forskelle, hvori de uudnyttede skattemæssige underskud kan udnyttes. Selskabets aktiviteter har givet store underskud eller resultater tæt på nul – men aldrig større overskud før skat. Selskabet skal derfor efter Fondsrådets vurdering i henhold til IAS 12.35 fremlægge overbevisende dokumentation for, at det indregnede udskudte skatteaktiv kan udnyttes i fremtidige skattemæssige overskud.
 
Det er endvidere Fondsrådets opfattelse, at selskabet for at opfylde reglerne for halvårsrapporten for 1. halvår 2005/årsrapporten for 2004 skal kunne forelægge overbevisende dokumentation for, at selskabet inden for ca. en 3-5 årig periode kan generere fremtidige skattepligtige overskud svarende til værdien af det indregnede udskudte skatteaktiv i årsrapporten og halvårsrapporten.
 
Fondsrådets har vurderet den af selskabets ledelse fremsendte dokumentation. På baggrund heraf er det er Fondsrådets samlede vurdering, at selskabet ikke i henhold til årsregnskabsloven og IAS 12´s bestemmelser har fremlagt overbevisende dokumentation for, at det er tilstrækkeligt sandsynligt, at selskabet inden for de førstkommende år kan generere tilstrækkelige fremtidige skattepligtige overskud til at udnytte de i årsrapporten for 2004 og halvårsrapporten for 1. halvår 2005 indregnede udskudte skatteaktiver.
 
Fondsrådets afgørelse vedrører ikke, hvorvidt selskabet kan eller ikke kan nå de opstillede mål. Vurderingen er derimod, at der ikke er behørig dokumentation som sandsynliggør, at selskabets forventninger vil blive realiseret.
 
Fondsrådets vurdering baserer sig bl.a. på følgende forhold: udviklingen i selskabets resultater før skat, udmeldte budgetforventninger og realiserede resultater, selskabets forventninger til de kommende år samt udmeldinger omkring bl.a. indgåede aftaler mv.
 
Fondsrådet har lagt særlig vægt på, at selskabet historisk har haft betydelige afvigelser mellem budgetterede og realiserede resultater. Fondsrådet har også noteret, at der ikke har været tale om planlagte skattemæssige underskud eller underskud, som entydigt kan henføres til en udefra kommende begivenhed, som ikke kan forventes at blive gentaget.
 

4. Fondsrådets afgørelse og reaktion

Fondsrådet pålagde selskabet at regulere de indregnede udskudte skatteaktiver til kr. 0 i såvel årsrapporten for 2004 som delårsrapporten for 1. halvår 2005.
 
Fondsrådet traf derudover afgørelse om, at selskabet i de fremtidige delårsrapporter og årsrapporter vil kunne indregne og måle det udskudte skatteaktiv med en værdi i det omfang, selskabet kan fremlægge dokumentation, der på behørig vis dokumenterer de nye værdier.
 
Fondsrådet pålagde endvidere selskabet fremover at foretage løbende revurderinger af det udskudte skatteaktiv i overensstemmelse med IAS 12 (og evt. årsregnskabsloven for moderselskabets årsregnskab) og indregne de krævede nedskrivninger og tilbageførsler af nedskrivninger at det udskudte skatteaktiv i årsrapporterne og delårsrapporterne på baggrund af ledelsens vurdering og overbevisende dokumentation for, hvor stor en del af det udskudte skatteaktiv, som kan udnyttes.
 
 
 

 

Senest opdateret 04-09-2006