Indregning af kapitalandele i dattervirksomheder

28-09-2006

Afgørelse 28. september 2006

Regnskabsregler: IAS 27 og 39
Dokumenttype: Årsrapport
Regnskabsår: 2005
Dato for afgørelse: 28. september 2006


Resumé af Fondsrådets afgørelse


En modervirksomhed havde som formål at investere i kapitalandele i børsnoterede virksomheder. Samtidig besad modervirksomheden kapitalandele i en dattervirksomhed, hvis formål ligeledes var at investere i kapitalandele i børsnoterede virksomheder.


Modervirksomheden, der aflagde sit årsregnskab efter IFRS, indregnede kapitalandelene i dattervirksomheden til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Modervirksomheden anvendte derved reelt et ”transparens-princip”, så dattervirksomhedens aktiver - og ikke kapitalandelene i dattervirksomheden - blev indregnet direkte i årsregnskabet,.


Fondsrådet afgjorde, at modervirksomhedens regnskabspraksis var i strid med IAS 27, afsnit 37, idet de særlige betingelser i IAS 39, afsnit 9, for at indregne finansielle aktiver til dagsværdi via resultatopgørelsen, ikke var opfyldt. Modervirksomheden blev pålagt at indregne sine kapitalandele i dattervirksomheder til enten kostpris eller til dagsværdi med værdiregulering over egenkapitalen. Kapitalandelene vil, hvis de bliver indregnet til dagsværdi med værdiregulering over egenkapitalen, dermed blive indregnet som finansielle aktiver disponible for salg.


Beskrivelse af sagen


En børsnoteret modervirksomhed aflagde årsregnskabet efter IFRS. Modervirksomhedens aktivitet var investering i kapitalandele i børsnoterede virksomheder. Modervirksomheden besad samtidig kapitalandele i en dattervirksomhed. Dattervirksomheden investerede ligeledes i kapitalandele i børsnoterede virksomheder. Modervirksomheden præsenterede alle sine investeringer som finansielle anlægsaktiver.


Kapitalandelene i dattervirksomheder blev indregnet til dagsværdi, og gevinst og tab på disse blev indregnet i resultatopgørelsen, jf. IAS 39, afsnit 9b (ii). Dagsværdien på kapitalandelene i dattervirksomheden var baseret på den underliggende aktieportefølje i dattervirksomheden. Der var således ikke foretaget en selvstændig indregning og måling af modervirksomhedens kapitalandele i dattervirksomheden. Den anvendte regnskabspraksis gav det samme resultat som, hvis kapitalandelene i dattervirksomheden var indregnet og målt efter indre værdis metode.


Baggrunden for den valgte regnskabspraksis var, at dattervirksomhedens aktiver indgik som en del af koncernens samlede aktieportefølje i børsnoterede virksomheder i henhold til modervirksomhedens investeringsstrategi.


Det retlige grundlag


Når modervirksomheder aflægger årsregnskabet efter IFRS, skal de anvende IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber, ved indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder, jf. IAS 27, afsnOpdelingen af koncernen i en modervirksomhed og en dattervirksomhed var alene foretaget af historiske og skattetekniske grunde.


Det var derfor modervirksomhedens opfattelse, at eneste retvisende regnskabspraksis for indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheden var til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Kapitalandelene i dattervirksomheden blev derfor indregnet og målt efter samme principper som modervirksomhedens øvrige kapitalandeleit 3.


Det fremgår af IAS 27, afsnit 37, at modervirksomheder skal indregne og måle kapitalandele i dattervirksomheder enten til kostpris eller som finansielle aktiver i overensstemmelse med IAS 39, Indregning og måling af finansielle instrumenter.


Finansielle aktiver inddeles efter IAS 39 i fire kategorier, jf. IAS 39, afsnit 9:

  • a) hold-til-udløb-investeringer,
  • b) lån og tilgodehavender,
  • c) finansielle aktiver, der indregnes til dagsværdi via resultatopgørelsen, og
  • d) finansielle aktiver disponible for salg.


Ad a) og b)

Kapitalandele kan ikke indregnes som hold-til-udløb-investeringer, jf. IAS 39, Appendiks A, afsnit AG17, idet kapitalandele enten har en uendelig løbetid, eller fordi det beløb der skal betales til indehaveren ikke kan forudbestemmes. Desuden opfylder kapitalandele ikke definitionen på lånaf finansielle aktiver, finansielle forpligtelser eller begge dele forvaltes, og indtjeningen vurderes på grundlag af dagsværdien i overensstemmelse med en dokumenteret risikostyrings- eller investeringsstrategi, og oplysninger om gruppen gives internt på dette grundlag til nøglepersoner i virksomhedens ledelse. 


Den første betingelse var ikke relevant i den konkrete sag, mens modervirksomheden mente, at den opfyldte den anden betingelse.

Finansielle aktiver, der indregnes til dagsværdi via resultatopgørelsen skal indregnes første gang til kostpris, jf. IAS 39, afsnit 43. Efterfølgende skal de finansielle akt eller tilgodehavender, idet der ikke er tale om ikke-afledte finansielle aktiver med faste og bestemmelige betalinger, jf. IAS 39, afsnit 9.


Ad c)


Finansielle aktiver kan indregnes til dagsværdi via resultatopgørelsen, hvis de enten indgår i virksomhedens handelsbeholdning, eller de opfylder de særlig betingelser for at kunne indregnes første gang til dagsværdi via resultatopgørelsen, jf. IAS 39, afsnit 9b. I den konkrete sag var første mulighed ikke relevant, da kapitalandelene i dattervirksomheden ikke skulle sælges.


Der stilles to betingelser for, at finansielle aktiver kan indregnes første gang til dagsværdi via resultatopgørelsen, jf. IAS 39, afsnit 9b [1] :

  • i. de finansielle aktiver skal enten fjerne eller væsentlig reducere en målings- eller indregningsuoverensstemmelse, som ellers ville følge af at måle aktiver eller forpligtelser eller indregne gevinster eller tab på disse på forskellige grundlag, eller
  • ii. den gruppe iver indregnes til dagsværdi, og gevinster og tab hidrørende fra ændringer i disses værdi indregnes i resultatopgørelsen, jf. IAS 39, afsnit 55 (a).


Ad d)Denne kategori omfatter finansielle aktiver, der ikke indgår i de øvrige kategorier.


Finansielle aktiver disponible for salg skal indregnes første gang til dagsværdi, jf. IAS 39, afsnit 43. Efterfølgende skal disse aktiver indregnes til dagsværdi, og gevinster og tab hidrørende fra ændringer i disses værdi skal indregnes direkte på egenkapitalen, jf. IAS 39, afsnit 55 (b). Renter og udbytter skal indregnes i virksomhedens resultatopgørelse. Virksomheden skal indregne gevinst og tab ved afståelse af finansielle aktiver under denne kategori i resultatopgørelsen.


Fondsrådets vurdering


Fondsrådet fastslog, at det er kapitalandelene i dattervirksomheden, der skal indregnes og måles i modervirksomhedens årsregnskab, jf. IAS 27, afsnit 37.


Der kunne ikke anvendes et såkaldt "transparens-princip", så det bliver dattervirksomhedens aktiver og forpligtelser, der indregnes i modervirksomhedens årsregnskab. Det skyldes, at det efter bestemmelsens ordlyd er "investeringer i dattervirksomheder", der skal indregnes i modervirksomhedens årsregnskab, og ikke aktiviteterne i investeringen.


Finansielle aktiver kan indregnes til dagsværdi via resultatopgørelsen, hvis en gruppe af finansielle aktiver, eller finansielle aktiver og forpligtelser forvaltes, og indtjeningen vurderes på grundlag af dagsværdien i overensstemmelse med en dokumenteret risikostyrings- eller investeringsstrategi, og oplysninger om de finansielle aktiver gives internt på dette grundlag til nøglepersoner i virksomhedens ledelse, jf. IAS 39, afsnit 9b (ii).


Det var imidlertid Fondsrådets opfattelse, at betingelserne for at indregne modervirksomhedens kapitalandele i dattervirksomheder efter denne indregningsmetode ikke var opfyldt, idet modervirksomhedens kapitalandele i dattervirksomheden var underlagt en anden risiko- og investeringsstrategi i forhold til modervirksomhedens øvrige finansielle anlægsaktiver.


Bestyrelsen oplyste selv, at opdelingen i moder/dattervirksomhed alene var foretaget af skattetekniske og historiske grunde. Dattervirksomheden var unoteret, mens modervirksomhedens øvrige finansielle anlægsaktiver var børsnoterede aktier. Kapitalandelene i dattervirksomheden kunne ikke omsættes på samme grundlag som de øvrige finansielle anlægsaktiver. Investeringen i dattervirksomheden tjente dermed et andet formål for modervirksomheden end investeringerne i øvrige finansielle anlægsaktiver.


Fondsrådets afgørelse


Fondsrådet pålagde modervirksomheden at indregne kapitalandelene i dattervirksomheder i overensstemmelse med IAS 27, afsnit 37, enten til kostpris eller til dagsværdi med værdiregulering over egenkapitalen som finansielle aktiver disponible for salg, jf. IAS 39, afsnit 9. Fejlen skulle rettes i det kommende regnskab.


[1] IAS 39, afsnit 9b blev ændret med forordning nr. 1864/2005. Forordningen er trådt i kraft med virkning fra den 1. januar 2005.


Senest opdateret 28-09-2006