Lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1 - Videregivelse af fortrolige oplysninger i den beskyttedes interesse

03-04-2006

Finanstilsynets afgørelse af 3. april 2006.

Sagsfremstilling

Et pensionsselskab ønskede at videregive oplysninger om et medlems identitet, herunder navn, adresse, CPR-nr. m.v. til et andet pensionsselskab, som medlemmet selv havde valgt. Pensionsselskabet havde indgået en aftale med nogle fagforbund om obligatorisk gruppedækning. For så vidt angik den obligatoriske pensionsopsparing, kunne medlemmerne selv vælge, hvor opsparingen skulle oprettes.

Ifølge aftalen skulle arbejdsgiver indbetale pensionsbidraget til pensionsselskabet, der forlods trak betalingen til gruppeordningen, hvorefter det resterende pensionsbidrag enten blev anvendt til en pensionsordning i pensionsselskabet eller skulle videreformidles til et andet pensionsselskab afhængig af, hvor medlemmet havde valgt, at pensionsordningen skulle oprettes.

Afgørelse

Det følger af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger om virksomhedens kunder.

Finanstilsynet vurderede, at det var berettiget, at pensionsselskabet videregav de oplysninger, som pensionsselskabet havde modtaget fra arbejdsgiveren, og som var nødvendige for, at et andet pensionsselskab kunne oprette og administrere den pensionsordning, som medlemmet havde valgt.

Ved vurderingen lagde Finanstilsynet blandt andet lagt vægt på, at det var i medlemmets interesse, at det andet pensionsselskab, som medlemmet havde valgt, blev gjort i stand til at oprette og håndtere pensionsordningen. Der blev yderligere lagt vægt på, at medlemmerne i forbindelse med indgåelsen af aftalen med pensionsselskabet blev orienteret om, at pensionsselskabet ville videresender dele af pensionsbidraget til et af medlemmet valgt pensionsselskab, hvis dette var et andet end pensionsselskabet selv.

Senest opdateret 03-04-2006