Lov om finansiel virksomhed § 152, stk. 3, nr. 3 om medregning af unoterede investeringsbeviser i likviditetsberedskabet

26-02-2004

Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2004 vedr. medregning af unoterede investeringsbeviser handler på XtraMarket i likviditetsberedskabet.

Sagsfremstilling 
Et pengeinstitut anmodede om en fortolkning af, om unoterede investeringsforeningsbeviser, der handles på XtraMarked, kan medregnes ved opgørelse af bankens likviditetsberedskab, jf. § 152, stk. 2, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed.
 
Det fremgår af § 152, stk. 2, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, at der til likviditeten kan medregnes instituttets beholdning af sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler.
 
Det fremgår af bemærkningerne til § 152, at sikre, let sælgelige, ubelånte værdipapirer og kreditmidler omfatter børsnoterede obligationer og aktier noteret i Danmark eller handlet på et reguleret marked. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på den liste, der er nævnt i investeringsservicedirektivet i forbindelse med værdipapirer.
 
Af listen nævnt i investeringsservicedirektivet fremgår XtraMarket.
 
Afgørelse/begrundelse

Finanstilsynet meddelte pengeinstituttet, at unoterede investeringsforeningsbeviser, der handles på XtraMarket kan medregnes ved opgørelse af likviditetsberedskabet, under forudsætning af, at de er ubelånte.

Senest opdateret 26-02-2004