Bekendtgørelse af 20. oktober 2003 om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber § 51, stk.1, nr. 3

10-10-2003

Finanstilsynets afgørelse af 10. oktober 2003 vedr. beregning af det forventede fremtidige administrationsresultat ved opgørelsen af livsforsikringshensættelser til markedsværdi.

Afgørelsen er truffet i medfør af den indtil 1. november 2003 tilsvarende bestemmelse i Finanstilsynets bekendtgørelse af 18. december 2002 om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber.

Sagsfremstilling

I henhold til § 51, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelsen skal nutidsværdien af et forventet fremtidigt administrationsresultat fratrækkes i summen af værdien af den retrospektive hensættelse for hver forsikring ved opgørelsen af værdien af retrospektive hensættelser.

På Finanstilsynets hjemmeside er den 31. juli 2003 offentliggjort en afgørelse af 26. juni 2003 om beregning af det forventede fremtidige administrationsresultat for selskaber, der ikke anvender en andel af administrationsresultatet til opbygning af særlige bonushensættelser.

Afgørelsen fastslår, at i disse tilfælde skal det forventede fremtidige administrationsresultat fastsættes som forskellen mellem de forventede administrationsindtægter efter tilskrivning af bonus og de forventede faktiske administrationsudgifter.

Et selskab har herefter forespurgt, hvorledes § 51, stk. 1, nr. 3, skal fortolkes, når administrationsresultatet anvendes til opbygning af særlige bonushensættelser.

Afgørelse/Begrundelse:

Det forventede fremtidige administrationsresultat skal i dette tilfælde fastsættes de forventede administrationsindtægter efter tilskrivning af bonus fratrukket forventet henlæggelse til særlige bonushensættelser og de forventede faktiske administrationsudgifter.  
 
Begrundelsen for afgørelsen er, at bestemmelsen er indsat i regnskabsbekendtgørelsen for at tage højde for, at selskaberne tidligere kunne modregne lovaktivet ved beregning af livsforsikringshensættelser (såkaldt modlovaktiv) eller alternativt kunne anvende lovaktivet til opfyldelse af solvensmargenkravet (såkaldt medlovaktiv).

Summen af værdien af den retrospektive hensættelse for hver forsikring kan således alene reduceres med værdien af den del af kundernes fremtidige indbetalinger, som kan tillægges selskabets egenkapital til betaling for de allerede afholdte udgifter.
 

Senest opdateret 10-10-2003