Lov om finansiel virksomhed § 4, stk. 1 vedr. salg af afskrevne fordringer og videregivelse af fortrolige oplysninger

15-10-2003

Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 2003 vedr. salg af afskrevne fordringer og videregivelse af fortrolige oplysninger.

NB! Finanstilsynet har ved en vejledende udtalelse fra januar 2020 ændret praksis på området, ændringen påvirker denne afgørelse – læs den vejledende udtalelse her 

Sagsfremstilling

  Et pengeinstitut ønskede oplyst, om videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med salg af afskrevne fordringer, var en overtrædelse af reglerne om tavshedspligt i lov om finansiel virksomhed.
 
De fortrolige oplysninger banken forventede at videregive var: CPR-nr., navn, adresse, afskrevet, beløb samt aktuel restgæld ved overdragelsen.
 
Finanstilsynet har vurderet, om videregivelse af disse oplysninger i forbindelse med salg af fordringer, kunne anses for berettiget i henhold til lov om finansiel virksomhed § 4, stk. 1.
 

Afgørelse/begrundelse


Ved vurderingen skal der foretages en afvejning af på den ene side den finansielle virksomheds interesse i at kunne videregive oplysningerne og på den anden side kundens berettigede forventning om, at oplysningerne hemmeligholdes.
 
Finanstilsynet vurderede ikke, at der forelå forhold, der kunne medføre, at kundens krav på hemmeligholdelse, kunne tilsidesættes
 
Det blev lagt til grund, at det alene er i den finansielle virksomheds interesse, at fordringen sælges. Det blev endvidere tillagt betydning, at der ingen sikkerhed er for, at fordringen ikke videresælges, og en bredere kreds dermed får kendskab til kundens fordring.
 
Det er fast antaget, at der kan ske berettiget videregivelse af alle kundeoplysninger, herunder oplysninger om afskrevne fordringer, når der sker salg af en forretningsafdeling eller filial. I disse tilfælde vil det være berettiget at videregive fortrolige kundeoplysninger, fordi den enkelte kundes krav på beskyttelse bør vige til fordel for den finansielle virksomheds interesse i at kunne fortage frasalg. Dette blev ikke vurderet at være tilfældet ved salg af afskrevne fordringer.
 
Endvidere vil en forretningsafdeling eller filial oftest blive overdraget til en anden finansiel virksomhed, der er underlagt samme tavshedspligtsbestemmelser og derfor trænet i at arbejde med fortrolige oplysninger. Tilsvarende gjorde sig ikke gældende ved salg af afskrevne fordringer.
 
Finanstilsynets afgørelse er indbragt for Erhvervsankenævnet.

Senest opdateret 15-10-2003