Lov om banker og sparekasser m.v. § 22, stk. 2, nr. 7 - Vedrørende investering i CBO'er med sikkerhed i egne kapitalbeviser

03-11-2003

Finanstilsynets afgørelse af 3. november 2003.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut henvendte sig til Finanstilsynet med en forespørgsel, om det ville blive betragtet som en investering i egne kapitalbeviser, hvis det investerede i obligationer (CBO'er), der var udstedt med sikkerhed i en portefølje af lån til en række lokale pengeinstitutter, herunder sig selv. De pågældende lån var optaget som supplerende kapital i pengeinstitutterne.
 
Pengeinstituttet oplyste, at det ville erhverve CBO'er for op imod samme beløb, som den havde optaget lån for i forbindelse med optagelsen af den supplerende kapital.
 
Dette betød, at pengeinstituttet ville geninvestere hele låneprovenuet i de pågældende CBO'er.
 
Forholdene vedrørende lånene gav Finanstilsynet anledning til at overveje, om der kunne blive tale om en omgåelse af bank- og sparekasselovens § 22, stk. 2, nr. 7.
 

Afgørelse/begrundelse:

I afgørelsen af 15. maj 2001, om solvensmæssig behandling af CBO'er baseret på kapitalbeviser udstedt af lokale pengeinstitutter, fandt Finanstilsynet, at der ikke ud fra en generel mulighed for omgåelse var grundlag for at sidestille CBO'er med kapitalbeviser i de respektive lokale pengeinstitutter, i relation til bank- og sparekasselovens § 21 a, stk. 6 og 7, og § 22, stk. 2, nr. 7. Spørgsmålet om eventuel omgåelse af solvensreglerne m.v. ville bero på en vurdering af konkrete forhold i de erhvervende pengeinstitutter.
 
Da der i den konkrete sag var identitet mellem beløbenes størrelser, ville der efter Finanstilsynets opfattelse i den konkrete situation blive tale om omgåelse af kapitaldækningsreglerne.
 
I forhold til bank- og sparekasselovens § 22, stk. 2, nr. 7., ville der derfor være tale om egne beviser, der skal modregnes i kapitalindskuddet.

Senest opdateret 03-11-2003