Lov om finansiel virksomhed § 20, stk. 2, og BEK. om koncerninterne transaktioner § 4

17-03-2003

Finanstilsynets afgørelse af 17. marts 2003 vedr. prisfastsættelse af bestyrelsesmedlemmers engagementer.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev af et pengeinstitut spurgt om de nærmere vilkår for prisfastsættelse af bestyrelsesmedlemmers engagementer.

Afgørelse/begrundelse:

Engagementer med bestyrelsesmedlemmer og direktion skal gives på markedsvilkår. Ved markedsvilkår forstås på samme vilkår for tilsvarende engagementer såvel internt i pengeinstituttet som eksternt i det finansielle marked.

Engagementer med bestyrelses- og direktionsmedlemmer kan således kun gives på vilkår, det pågældende bestyrelses- eller direktionsmedlem ville kunne opnå i et andet pengeinstitut, og som pengeinstituttet selv ville give til andre kunder med tilsvarende indkomst- og formueforhold samt sikkerhedsstillelse.

Senest opdateret 17-03-2003