Lov om banker og sparekasser m.v. § 42 a, stk. 2, og bekendtgørelse om puljepension § 10, stk. 1 - Vedr. andele i forening sidestillet med aktier

21-05-2003

Finanstilsynets afgørelse af 21. maj 2003.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet spurgt om, hvorvidt andele i en forening kan placeres i pensionsdepoter m.v. efter reglerne i bekendtgørelse om puljepension § 10, stk. 1.

Der er tale om en forening, der ikke er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 4. Midlerne i foreningen placeres i aktier i et af foreningen 100 pct. ejet selskab, hvis formål er at investere i fast ejendom. Endvidere anvendes foreningens midler til udlån til det pågældende aktieselskab.

Afgørelse/begrundelse:

De omsættelige foreningsandele kan derimod sidestilles med aktier, jf. bekendtgørelse om puljepension § 10, stk. 1, nr. 7, jf. nr. 3. Placering i pensionsdepoter m.v. er derfor muligt, såfremt disse andele handles på et reguleret marked, eller der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et reguleret marked, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Endvidere gøres opmærksom på 20 %-begrænsningen for anbringelse af de i § 10, stk. 1, nr. 3, nævnte aktiver i særskilte depoter, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 5.

Senest opdateret 21-05-2003