Lov om finansiel virksomhed § 20, stk. 2, om sædvanlige forretningsbetingelser og markedsbaserede vilkår

07-05-2003

Finanstilsynets afgørelse af 7. maj 2003 vedr. sædvanlige forretningsbetingelser og markedsbaserede vilkår.

Sagsfremstilling:

Det blev ved en undersøgelse af et pengeinstitut konstateret, at en direktør i et pengeinstitut havde fået bevilget kredit i pengeinstituttet på samme vilkår, som personalevilkårene var på direktørens tidligere arbejdsplads i et andet pengeinstitut. Ingen andre kunder i pengeinstituttet havde samme favorable vilkår.

I henhold til § 20, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, skal engagementer til personer omfattet af § 20, stk. 1 og 4, bevilges i henhold til den finansielle virksomheds sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.
 
Afgørelse/begrundelse:

I henhold til § 20, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, skal engagementer til personer omfattet af § 20, stk. 1 og 4, bevilges i henhold til den finansielle virksomheds sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.
 
Finanstilsynet fandt, at kreditten ikke var bevilget i henhold til pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser, og pålagde derfor pengeinstituttet at yde kreditten i henhold til pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

Direktøren blev endvidere med virkning fra kredittens ikrafttrædelse pålagt at indbetale forskellen mellem den faktisk betalte rente, og den højeste af den rente der på de respektive tidspunkter svarede til markedsvilkårene eller pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser.

Senest opdateret 07-05-2003