Vedrørende investering i aktier med brugsrettigheder

06-06-2003

Finanstilsynets afgørelse af 6. juni 2003.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet er blevet spurgt om, hvorvidt bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigende opsparingsformer § 10, stk. 4, er til hinder for, at pensionsmidler kan anvendes til køb af aktier i et selskab, hvis formål er at drive udlejningsvirksomhed.
 
Den nærmere baggrund for spørgsmålet var, at aktionærerne, under visse betingelser, ifølge vedtægterne, var berettigede til at blive noteret på en særlig liste for anvisning af ledige lejligheder i selskabets ejendomme.
 
Selskabet oplyste, at lejlighederne ville blive udlejet på markedsvilkår, og at alle lejemål i selskabets ejendomme blev indgået på enslydende lejevilkår i øvrigt.
 

Afgørelse/begrundelse

Finanstilsynet oplyste, at såfremt udlejning af lejlighederne til enhver tid vil ske på markedsvilkår, er det tilsynets opfattelse, at en sådan anvisningsret for aktionærerne ikke kan antages at medføre en fare for, at dette vil nedsætte afkastet af pensionsordningen sammenlignet med aktier, der ikke giver en sådan anvisningsret.
 
Det er på denne baggrund Finanstilsynets opfattelse, at bekendtgørelsens § 10, stk. 4 ikke er til hinder for, at pensionsmidler kan anvendes til køb af aktier i selskabet.
 
Endvidere gjorde Finanstilsynet opmærksom på bekendtgørelsens § 10, stk. 3, hvorefter aktier skal kunne handles på et reguleret marked for at kunne placeres i pensionsopsparing. Ved nyemitterede værdipapirer, skal der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et reguleret marked.

Senest opdateret 06-06-2003