Lov om banker og sparekasser m.v. § 1 a, stk. 2 (accessorisk virksomhed) ID7458

04-06-2003

Lov om banker og sparekasser m.v. § 1a, stk. 2, jf. § 1, stk. 3Finanstilsynets afgørelse af 4. juni 2003 vedr. pengeinstitutters adgang til at drive accessorisk virksomhed

Sagsfremstilling

Et pengeinstitut spurgte, hvorvidt det er tilladt at udøve aktivitet som lokal registreringsmyndighed for et andet pengeinstituts virksomhed som nøglecenter. Det pågældende nøglecenters certifikater var ikke omfattet af lov om elektroniske signaturer, hvorfor Finanstilsynets afgørelse af 9. november 2000 ikke fandt anvendelse.
 
Finanstilsynet har i afgørelsen af 9. november 2000 fastslået, at et pengeinstitut kan påtage sig den risiko, der er forbundet med drift af nøglecentervirksomhed i henhold til lov om elektroniske signaturer. Nøglecentervirksomhed i henhold til lov om elektroniske signaturer er at betragte som accessorisk virksomhed i henhold til bank- og sparekasselovens § 1a, stk. 2, jf. § 1, stk. 3
 

Afgørelse/begrundelse

Ifølge lov om elektroniske signaturer § 11 er et nøglecenter ansvarlig for tab hos den, der med rimelighed forlader sig på certifikatet, såfremt tabet skyldes, at certifikatet ikke indeholder korrekte oplysninger, hvis certifikatet ikke er korrekt spærret eller hvis visse procedurer ikke er iagttaget.
 
Det ansvar som det pågældende pengeinstitut kan ifalde som lokal registreringsenhed efter almindelige erstatningsretlige regler adskiller sig ikke afgørende fra det ansvar, som påhviler et nøglecenter efter lov om elektroniske signaturer.
 
Det er Finanstilsynets opfattelse, at aktiviteten kan betragtes som accessorisk virksomhed i henhold til bank- og sparekasselovens § 1a, stk. 2, jf. § 1, stk. 3, da det pågældende pengeinstituts virksomhed som lokal registreringsmyndighed for et andet pengeinstituts nøglecentervirksomhed ikke vurderes at adskille sig væsentligt fra den nøglecentervirksomhed, der kan udøves efter lov om elektroniske signaturer.

Senest opdateret 04-06-2003