Bekendtgørelse nr. 9638 af 18. december 2002 (årsregnskaber) § 52, stk. 4, nr. 3 (om brug af euroswaprenter ifm. fastsættelse af diskonteringsrenten)

26-06-2003

Finanstilsynets afgørelse af 26. juni 2003 vedr. brugen af euroswaprenter i forbindelse med fastsættelse af diskonteringsrenten ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anmeldelse af det tekniske grundlag for opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi, har et selskab anmeldt, at den diskonteringsrente, der anvendes, baserer sig på euroswaprenter.

Afgørelse/Begrundelse

Af § 52, stk. 4, nr. 3 i bekendtgørelse af 18. december 2002 om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber fremgår det, at der ved opgørelse af posterne Garanterede ydelser, Bonuspotentiale på fremtidige præmier og Bonuspotentiale på fripoliceydelser skal anvendes en rente, der er skøn over den forrentning, der kan opnås på markedet. Finanstilsynet har udarbejdet vejledning om fastsættelse af renten, jf. vejledning af 20. december 2001 om diskonteringsrente.

Af vejledningen fremgår det, at såfremt et livsforsikringsselskab selv estimerer diskonteringsrenten, skal selskabet anvende en for hvert enkelt betalingstidspunkt gældende rente efter en nulkuponrentestruktur. Endvidere fremgår det af vejledningen, at der skal fastsættes en nulkuponrentestruktur for hver valuta, selskabet har forpligtelser i.

Finanstilsynet meddelte livsforsikringsselskabet, der har forpligtelser i danske kroner, at selskabet skal anvende danske renter i forbindelse med fastsættelsen af nulkuponrentestrukturen, idet selskabets forpligtelser er i danske kroner.

Selskabet har påklaget afgørelsen til Erhvervsankenævnet.

Senest opdateret 26-06-2003