Bekendtgørelse nr. 9638 af 18. december 2002 (årsregnskaber) § 52, stk. 1 og 3 (om beregning af fremtidigt administrationsresultat)

26-06-2003

Finanstilsynets afgørelse af 26. juni 2003 vedr. beregning af det forventede fremtidige administrationsresultat ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med anmeldelse af det tekniske grundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi, har et selskab anmeldt, at det forventede fremtidige administrationsresultat fastsættes ud fra forskellen mellem de forventede administrationsindtægter før tilskrivning af bonus og de forventede faktiske administrationsomkostninger.

Afgørelse/Begrundelse:

Af § 51, nr. 3 i bekendtgørelse af 18. december 2002 om livsforsikrings-selskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber fremgår det, at værdien af retrospektive hensættelser opgøres som summen af værdien af den retrospektive hensættelse for hver forsikring med fradrag af nutids-værdien af det forventede fremtidige administrationsresultat. Nutidsværdi skal reduceres med sandsynligheden for, at forsikringerne omskrives til fripolice eller genkøbes.

Finanstilsynet meddelte selskabet, at det forventede fremtidige administrationsresultat skal fastsættes som forskellen mellem de forventede administrationsindtægter efter tilskrivning af bonus og de forventede faktiske administrationsudgifter.

Finanstilsynets afgørelse er begrundet i, at i modsat fald, vil selskabet straks i forbindelse med tegning af en forsikring realisere den forventede værdi af de fremtidige administrationsresultater, uden at der tages højde for, at de fremtidige administrationsoverskud senere skal tilbageføres til kunden i form af bonus.

Senest opdateret 26-06-2003