Realkreditloven § 18 d - Om en underdirektørs mulighed for at indtræde som bestyrelsesmedlem i en fond

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 17. september 1999

Sagsfremstilling:

En underdirektør i et realkreditinstitut anmodede Finanstilsynet om at tage stilling til muligheden for hans indtræden som bestyrelsesmedlem i en fond, der yder legater og rentefrie lån, og dermed hvorvidt en sådan indtræden ville være i strid med realkreditloven.

Afgørelse:

I henhold til realkreditlovens § 18 d, stk. 1, må direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end realkreditinstituttet.

I henhold til undtagelsesbestemmelsen i realkreditlovens § 18 d, stk. 2, gælder forbuddet i stk. 1, ikke for hverv i foreninger og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

Da legatets formål er at yde social hjælpevirksomhed af enhver art samt støtte almennyttige formål, og da fonden, efter det oplyste, ikke ejer dominerende aktiebesiddelser i andre virksomheder, vil hvervet som bestyrelsesmedlem være omfattet af realkreditlovens § 18 d, stk. 2.

På denne baggrund har Finanstilsynet meddelt, at det ikke er i strid med realkreditloven, at underdirektøren i realkreditinstituttet indtræder som bestyrelsesmedlem i en fond, der yder legater og rentefrie lån.

Senest opdateret 03-01-2013