Realkreditloven § 100 b (tidligere RKL § 101, stk. 6) - Om videregivelse af oplysninger til kreditoplysningsbureau

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 22. januar 1996

Sagsfremstilling:

Registertilsynet anmodede Finanstilsynet om en udtalelse om, hvorvidt et realkreditinstitut havde tilsidesat sin tavshedspligt. Instituttet videregav i forbindelse med indberetning til RKI Kredit Information A/S oplysninger uden at have dom over en debitor, og uden at der havde været afholdt fogedretsmøde.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at praksis på området var, at pengeinstitutter og realkreditinstitutter ikke var berettiget til at give oplysninger til RKI Information A/S, medmindre oplysningerne var offentligt tilgængelige. Oplysningerne var offentligt tilgængelige i følgende tilfælde:

  • I sager, hvor kreditor var nødsaget til at opnå dom over debitor, og der var afsagt dom.
  • I sager, hvor kreditor var i besiddelse af et grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. RPL § 478, og der havde været afholdt fogedretsmøde
  • I sager, hvor det ikke var muligt at få afholdt fogedretsmøde, fordi debitor havde afgivet insolvenserklæring indenfor de sidste 6 måneder.
I andre tilfælde kunne der kun ske indberetning til RKI Kreditinformation A/S, såfremt debitor i det konkrete tilfælde havde givet tilladelse til, at oplysninger om private forhold m.v. kunne offentliggøres. Der skulle være tale om et udtrykkeligt samtykke.

Senest opdateret 03-01-2013