Lov om værdipapirhandel m.v. § 35 om aktieoptionsprogrammer for medarbejdere ID10748

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 19. august 2004 vedrørende fortolkningen af lov om værdipapirhandel m. v. § 35 i relation til aktieoptionsprogrammer for medarbejdere.
 

Sagsfremstilling


Et selskab har henvendt sig til Finanstilsynet med en forespørgsel vedrørende lovens forbud mod insiderhandel i en situation, hvor en børsnoteret virksomhed har et aktieoptionsprogram for sine medarbejdere. Programmet giver medarbejderen mulighed for på et givent og på forhånd aftalt tidspunkt enten at erhverve aktier til en forudbestemt kurs eller at kræve differenceafregning af værdien mellem den forudbestemte kurs og kursen på udnyttelsesdagen.
 
Det er i afgørelsen/begrundelsen forudsat, at medarbejderen på tidspunktet for udnyttelsen af optionen, dvs. erhvervelse af aktier henholdsvis differenceafregning, er i besiddelse af intern viden vedrørende selskabet, at selskabet har en tilsvarende viden, samt at den interne viden kan være kurspåvirkende.

Afgørelse/begrundelse


“Begrebet værdipapirer er afgrænset i lovens § 2, optioner knyttet til aktier i et børsnoteret selskab er omfattet af bestemmelsen.
 
Forbuddet mod insiderhandel findes i lovens kapitel 10. Anvendelsesområdet for reglerne i dette kapitel afgrænses af § 34, stk. 1, der, jf. § 2, ikke er begrænset til finansielle kontrakter, hvor der skal ske fysisk overdragelse af et underliggende værdipapir. Bestemmelsen (og dermed kapitlet) omfatter således optioner knyttet til aktier i et børsnoteret selskab, både når optionen giver mulighed for køb af aktier og når den giver mulighed for differenceafregning.
 
Forbuddet mod insiderhandel findes i § 35, stk. 1, hvorefter køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir ikke må foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen.
 
Ved køb og salg forstås traditionelt en aftale om overdragelse af et formuegode mod et vederlag i penge. I den finansielle terminologi anvendes imidlertid ofte begreberne "køb" og "salg" i forbindelse med indgåelse af afledte finansielle kontrakter som f.eks. optioner og futures, og det er Finanstilsynets opfattelse, at det er denne finansielle terminologi, der skal lægges til grund.
 
Selskabets forespørgsel omfatter alene det tidspunkt, hvor optionen udnyttes.
 
I tilfælde af udnyttelse af optionen i form af køb af aktier er købskursen forudbestemt og uafhængig af den aktuelle markedssituation. Endvidere er der forudsat informationsparitet mellem de to parter (arbejdstager og arbejdsgiver). På den baggrund er det Finanstilsynets vurdering, at der ikke vil være tale om insiderhandel.
 
Såfremt der sker udnyttelse i form af differenceafregning, er det Finanstilsynets opfattelse, at der reelt er tale om en opgørelse af poster på et forud fastsat tidspunkt i henhold til en tidligere indgået kontrakt. Der er således ikke tale om et køb/salg i § 35's forstand, hvilket formentlig medfører, at der ikke kan være tale om insiderhandel.
 
Uanset om differenceafregningen skulle blive anset for omfattet af bestemmelsen, er Finanstilsynet enig i, at insiderspørgsmålet alene vil kunne opstå i den situation, hvor den interne viden tilsiger en negativ udvikling af kursen. Heller ikke i denne situation finder tilsynet, at der vil være tale om overtrædelse af § 35 i lov om værdipapirhandel m.v., dels fordi der er forudsat informationsparitet, dels fordi der ikke er tale om handel, der er egnet til at vildlede markedet.
 
Det skal understreges, at Finanstilsynet i forbindelse med ovennævnte fortolkninger har taget udgangspunkt i såkaldte “typiske“ situationer.
 
Afslutningsvist skal det anføres, at den endelige stillingtagen til de ovennævnte spørgsmål henhører under domstolene.“

Denne afgørelse er erstatter en tidligere offentliggjort afgørelse

Finanstilsynet besvarede ved afgørelse af 19. august 2004 en henvendelse fra et børsnoteret selskab vedrørende fortolkningen af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. § 35, stk. 1, i relation til medarbejderes udnyttelse af aktieoptionsprogrammer. Afgørelsen blev den 6. september 2004 offentliggjort i anonymiseret form på Finanstilsynets hjemmeside.
 
Det har efterfølgende vist sig, at den anonymiserede afgørelse, der blev gjort tilgængelig på Finanstilsynets hjemmeside den 6. september 2004, ikke var fuldt korrekt i forhold til den endelige afgørelse, som blev sendt til det børsnoterede selskab. Der er herved beklageligvis sket en ikke fuldt korrekt gengivelse af afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside. Afgørelsen ovenfor erstatter derfor den tidligere afgørelse.
 
Finanstilsynet beklager fejlen.

Senest opdateret 06-06-2009