Lov om værdipapirhandel mv. § 33, stk. 4 (om gebyrer for indberetning af transaktioner med værdipapirer)

24-07-2003

Erhvervsankenævnets afgørelse af 24. august 2006

 

Sagsfremstilling

Et reguleret marked anmodede Finanstilsynet om at undersøge, hvorvidt reglen i § 33, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 17. marts 2005 om værdipapirhandel mv. (værdipapirhandelsloven) vedrørende indberetning af handler var blevet overtrådt i forbindelse med, at en større aktiepost var blevet handlet uden at være blevet indberettet til det regulerede marked, hvor aktierne var optaget til handel.
 
Fondsrådet pålagde på den baggrund værdipapirhandleren, som gennemførte handlerne straks at indberette handlerne til det regulerede marked. Dette pålæg blev efterlevet af værdipapirhandleren, som dog klagede til Fondsrådet over det regulerede markeds regelsæt, som banken fandt ikke at være i overensstemmelse med indberetningsbekendtgørelsen.
 
I klagen anmodede værdipapirhandleren Fondsrådet om at tage stilling til, hvorvidt det regulerede marked i forbindelse med indberetning af handler var berettiget til at kræve kurtage af omsætningen og ikke et gebyr som nævnt i indberetningsbekendtgørelsens § 14.
 
I sin kommentar til klagen oplyste det regulerede marked, at handelssystemet var tilrettelagt således, at det ikke var muligt at indberette en handel til markedspladsen, da indberetning udelukkende kunne ske ved indlæggelse af bud eller udbud i den enkelte aktie. Derfor måtte en handel gennemført uden om systemet efterfølgende gennemføres som en handel i det regulerede markeds handelssystem via et medlem for at opfylde indberetningspligten.
 

Afgørelse

Fondsrådet pålagde det regulerede marked at ændre dets handelssystem således, at ikke-medlemmer havde mulighed for at indberette handler foretaget uden for handelssystemet direkte til det regulerede marked. Samtidigt tilkendegav Fondsrådet, at det regulerede marked alene over for medlemmer kunne opkræve kurtage i forbindelse med handel med aktier i et selskab optaget til handel på det regulerede markeds markedsplads.
 
Det regulerede marked indbragte Fondsrådets afgørelse for Erhvervsankenævnet.
 
Erhvervsankenævnet tiltrådte Fondsrådets afgørelse.
 
Ankenævnet fandt, at indberetningspligten ikke kunne anvendes som hjemmel til at opretholde en handelspligt på det regulerede marked.
 
Endvidere fandt ankenævnet, at det regulerede marked alene kunne afkræve kurtage i forbindelse med handel over for medlemmer af handelspladsen.

Senest opdateret 02-10-2006