Lov om værdipapirhandel m.v. § 2 - rentesikringsobligationer

24-07-2003

Fondsrådets afgørelse af 2. maj 2002.

 

Sagsfremstilling:

Værdipapircentralen A/S henvendte sig til Fondsrådet vedrørende fortolkningen af § 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Værdipapircentralen A/S forespurgte på baggrund af en henvendelse fra et pengeinstitut, hvorvidt det finansielle instrument "rentesikringsobligation" var omfattet af § 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Afgørelse:

På denne baggrund udtalte Fondsrådet:

"Finanstilsynet har modtaget Værdipapircentralen A/S' brev af 21. marts 2002 bilagt henvendelse af 20. marts 2002 fra [pengeinstituttet] med prospektudkast vedrørende produktet "renteobligation". I brevet anmoder Værdipapircentralen om Finanstilsynets vurdering af, i hvilket omfang det finansielle instrument "rentesikringsobligation" er omfattet af § 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Af Værdipapircentralen A/S' brev fremgår, at der er tale om et nyt finansielt instrument, som retter sig mod pensionsselskaber til afdækning af risikoen i forbindelse med en garanteret mindsterente eller ydelse til pensionsforsikrede, og hvor [pengeinstituttet] skal stå for udstedelsen af værdipapiret.

Det fremgår af [pengeinstituttets] produktbeskrivelse, at "rentesikringsobligationen" er et finansielt, frit omsætteligt instrument, der alene udløser rentebetalinger. Rentebetalingerne, der altid vil være positive, vil afhænge af en referencerente, som varierer over tid. Betalingen, der sker i euro, sker efter udløbet af det kvartal, som den variable referencerente er opgjort for.

Hovedstolen afvikles ikke, ligesom den ikke forfalder ved obligationens udløb. Der er således alene tale om en beregningsmæssig hovedstol.

Værdipapircentralen A/S har anført, at der ikke er noget teknisk til hinder for at registrere instrumentet i Værdipapircentralen som et fondsaktiv.

Fondsrådet skal meddele følgende:

Det er Fondsrådets vurdering, at det finansielle instrument "renteobligation" ikke falder ind under nogen af de værdipapirer, der er opregnet i § 2, stk. 1, nr. 1-11 i lov om værdipapirhandel m.v. Det er imidlertid Fondsrådets opfattelse, at der er tale om et finansielt instrument, der har væsentlige lighedspunkter med fondsaktivet "renteswaps". Samtidig er der tale om et værdipapir, der har et finansielt formål og er tænkt omsat på det finansielle kapitalmarked.

På den baggrund finder Fondsrådet, at det finansielle instrument "rentesikringsobligation" er et fondsaktiv, der er omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. i medfør af § 2, stk. 1, nr. 12."

Senest opdateret 06-11-2003