Lov om værdipapirhandel § 6, stk. 1 nr. 1 og 2 - Investeringspuljer

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 28. april 2000 om et fondsmæglerselskabs deltagelse i investeringspuljer.

Et fondsmæglerselskab anmodede Finanstilsynet om at oplyse, om selskabet kunne deltage med et kapitalindskud i en pulje, som selskabet selv havde oprettet, og som selskabet markedsførte over for sine kunder.

I den pågældende pulje anbragtes puljedeltagernes samlede indskud i værdipapirer efter fondsmæglerselskabets valg. Værdipapirerne indgik i et depot i puljens navn, og depotet blev pantsat til sikkerhed for de handler i værdipapirer og terminsforretninger, som fondsmæglerselskabet indgik i på vegne af puljedeltagerne. Afkastet afregnedes over en fælles konto i depotbanken. Puljedeltagerne hæftede proratarisk og begrænset med den indskudte kapital.

Puljedeltagerne havde ingen direkte rettigheder over puljens værdipapirbeholdning, afregningskonto eller terminsforretninger, men deltagerne havde en andel af den til enhver tid værende samlede portefølje.

Selskabets deltagelse i puljen ville indebære, at selskabet ligesom de øvrige puljedeltagere ville eje en andel af puljens værdipapirer, terminsforretninger og kontantindskud på afregningskontoen, svarende til forholdet mellem selskabets indskud og den til enhver tid værende markedsværdi af værdipapirbeholdning og udestående terminsforretninger.

På denne baggrund var det Finanstilsynets opfattelse, at der ikke ville være en fuld adskillelse mellem selskabets midler og de øvrige puljedeltageres midler, og at fondsmæglerselskabets deltagelse i den pågældende puljeordning sammen med dets kunder ville være i strid med værdipapirhandelslovens ' 6, stk. 1, nr. 1 og 2. Efter denne bestemmelse påhviler det en værdipapirhandler at træffe fyldestgørende foranstaltninger for at sikre kundernes ejendomsret til deres værdipapirer og deres midler, herunder opbevaring af kontanter, som led i porteføljeplejen for kunder.

Senest opdateret 07-11-2003