§ 31 i lov om værdipapirhandel m.v. - Fastsættelse af tilbudskurs ved pligtmæssigt overtagelsestilbud

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af. 21. juli 2006

     
Afgørelse
Finanstilsynet har på forespørgsel vedrørende et muligt pligtmæssigt overtagelsestilbud tilkendegivet, at en tilbudskurs, der var lavere end den kurs, aktien blev handlet til i markedet, men som svarede til den kurs, som den mulige tilbudsgiver havde opnået enighed med en storaktionær om, ville medføre en regulering af tilbudskursen, medmindre det kunne sandsynliggøres, at den påtænkte kurs bedre afspejlede selskabets værdi end markedskursen.

Sagen har været forelagt Fondsrådet.

Sagsfremstilling
Finanstilsynet modtog en anmodning om en tilkendegivelse af, om Finanstilsynet ville regulere en tilbudskurs, der skal tilbydes selskabets øvrige aktionærer i medfør af § 31 i lov om værdipapirhandel m.v., i forbindelse med et påtænkt køb af en kontrollerende aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller en alternativ markedsplads.

Købet af den kontrollerende aktiepost skulle gennemføres til en kurs, der efter det oplyste svarede til selskabets indre værdi. Markedskursen havde i den forudgående periode ligget væsentligt højere. Købskursen var således 45,9 % lavere end gennemsnitskursen de seneste 6 måneder.

Regelgrundlag
Efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. skal en erhverver ved en direkte eller indirekte overdragelse af en aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller en alternativ markedsplads, give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen
1. kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne,
2. får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer,
3. får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt,
4. på grund af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighederne i selskabet, eller
5. kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne.

Det følger endvidere af § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt aktionærers oplysningsforpligtelser, at tilbudskursen skal være til den højeste pris, som tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med tilbudsgiver, har betalt for de allerede erhvervede aktier i de 6 måneder, der går forud for tilbuddets afgivelse.

Finanstilsynet har efter § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt aktionærers oplysningsforpligtelser, mulighed for at regulere tilbudskursen, hvis kursen er væsentlig lavere end markedskursen, for at sikre investorerne mod en urimelig prisfastsættelse af tilbudskursen.

Begrundelse
Det var Finanstilsynets vurdering, at den betydelige forskel mellem den påtænkte købskurs og markedskursen, i det foreliggende tilfælde ville medføre, at Finanstilsynet - hvis købet blev gennemført - ville foretage en justering af tilbudsprisen med udgangspunkt i markedskursen, medmindre erhververen ville kunne påvise, at markedskursen ikke var korrekt.

Begrundelsen herfor var, at udgangspunktet om højeste pris, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt aktionærers oplysningsforpligtelser, byggede på antagelsen om det effektive marked og prisdannelse, hvorved investorerne var sikret en rimelig pris for deres aktier i forbindelse med et kontrolskifte i selskabet. Det var således Finanstilsynets opgave at beskytte aktionærerne mod en urimelig prisfastsættelse i forbindelse med et kontrolskifte, jf. § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt aktionærers oplysningsforpligtelser.

Der kunne ikke fremlægges objektive grunde, der kunne forklare eller underbygge, at markedskursen på aktierne ikke afspejlede en reel markedsværdi.

 

 

 

Senest opdateret 24-08-2007