Lov om værdipapirhandel m.v. § 2 b (værdipapirers optagelse på en alternativ markedsplads)

24-07-2003

Fondsrådets afgørelse af 31. maj 2007


Afgørelse

Fondsrådet har fortolket definitionen af et offentligt udbud således, at en optagelse af værdipapirer på en alternativ markedsplads ikke i sig selv er et offentligt udbud, der medfører pligt til at offentliggøre et prospekt. Det skal vurderes uafhængigt af optagelsen af værdipapirerne på markedspladsen ud fra den konkrete situation, hvorvidt der foreligger et offentligt udbud eller ej. Der er således mulighed for, at et værdipapir i visse tilfælde kan optages på en alternativ markedsplads, uden at der er pligt til at offentliggøre et prospekt.


En optagelse af værdipapirer på en alternativ markedsplads, efter at værdipapirerne har været udbudt til kvalificerede investorer, vil på den baggrund ikke i sig selv medføre en pligt til at offentliggøre et prospekt. Det skal dog vurderes ved hvert videresalg, om der foreligger et offentligt udbud som defineret i lov om værdipapirhandel m.v., hvorefter der er pligt til at offentliggøre et prospekt.


Sagsfremstilling

Finanstilsynet har modtaget en konkret henvendelse med spørgsmål om, hvorvidt der ved optagelsen af aktier på en alternativ markedsplads er pligt til at offentliggøre et prospekt, når aktierne forinden udelukkende har været udbudt til kvalificerede investorer.


Retsgrundlag

Ifølge § 2 b i lov om værdipapirhandel m.v. forstås ved udbud af værdipapirer til offentligheden enhver henvendelse til fysiske og juridiske personer i enhver form og ad enhver vej med fyldestgørende oplysninger om udbudsbetingelserne og de udbudte værdipapirer, som bevirker, at en investor kan træffe afgørelse om køb eller tegning af disse værdipapirer.

Pligten til at offentliggøre et prospekt er fastsat i §§ 23, stk. 1, og 44, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

Der er fastsat prospektregler i to bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro (den store prospektbekendtgørelse)
  • Bekendtgørelse nr. 307 af 28. april 2005 om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer (den lille prospektbekendtgørelse).

Begge bekendtgørelser indeholder bestemmelser om undtagelse fra prospektpligt, jf. § 11, stk. 1, i den store prospektbekendtgørelse og § 2, stk. 1, i den lille prospektbekendtgørelse.

Det fremgår af § 11, stk. 2, i den store prospektbekendtgørelse, at ethvert videresalg, der tidligere var omfattet af en eller flere af de i stk. 1 nævnte former for udbud, skal betragtes som et særskilt udbud, og det skal afgøres, hvorvidt videresalget er et udbud af værdipapirer til offentligheden, hvor der er pligt til at offentliggøre et prospekt.

Senest opdateret 06-06-2007