Lov om tilsyn med firmapensionskasser § 7, stk. 2 - Dispensation for medlemstallet i firmapensionskasser

24-07-2003

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 23. februar 2004 vedr. dispensation for medlemstallet i firmapensionskasser.

Sagsfremstilling

En pensionskasse bad Finanstilsynet om at beslutte om og i givet fald på hvilke vilkår pensionskassen kunne fortsætte sin virksomhed, selv om antallet at medlemmer i kassen var blevet mindre end 50, jf. § 7, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser.     

Afgørelse/Begrundelse

Finanstilsynet afgjorde, at - medmindre der foreligger særlige omstændigheder - vil tilsynet kunne tillade en pensionskasse, hvis medlemstal bliver mindre end 50, at fortsætte sin virksomhed, hvis kassen dokumenterer, at den opfylder det højeste af følgende kapitalkrav:
 
  1. Den forsikringsmæssige risiko for egen regning, for at pensionskassen med uændret basiskapital bliver insolvent i løbet af det første år, er under 1 %
  2. Den forsikringsmæssige risiko for egen regning, for at pensionskassen med uændret basiskapital ikke kan opfylde kapitalgrundlagsbekendtgørelsens solvenskrav i løbet af det første år, er under 10 %
  3. Pensionskassen er ikke i "rødt lys"
 
Finanstilsynets tilladelse til, at en pensionskasse kan fortsætte sin virksomhed, selv om medlemstallet er blevet mindre end 50, vil kun blive givet for ét år ad gangen. En forlængelse af tilladelsen vil forudsætte, at pensionskassen årligt dokumenterer overfor tilsynet, at betingelserne for tilladelsen stadig er opfyldt.
 
Hvis en pensionskasse ikke umiddelbart kan dokumentere, at den opfylder det højeste af de nævnte kapitalkrav, vil Finanstilsynet foretage en konkret afgørelse af sagen efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Senest opdateret 03-12-2012