Lov om tilsyn med firmapensionskasser § 46 a, stk. 3 - Trafiklys

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 23. januar 2006 vedr. reaktion overfor en firmapensionskasse i rødt lys.

Sagsfremstilling

Firmapensionskasser indberettede Finanstilsynets risikoscenarier første gang pr. den 31. december 2002. En kasse er i rødt lys, hvis basiskapitalen ikke er tilstrækkelig til at klare effekten af det røde risikoscenarie. I det røde scenario forudsættes bl.a. en renteændring på 0,7 procentpoint i den mest tabsgivende retning, et aktie-kursfald på 12 pct. og et ejendomsværdifald på 8 pct.

En firmapensionskasse har været i rødt lys siden introduktionen af risikoscenarierne. Kassens modstandskraft overfor markedsudsving var svækket i løbet af perioden. Kassen har i hele perioden opfyldt solvensmargenkravet.

I lyset af den lange periode i rødt lys har Finanstilsynet overvejet, hvorvidt der skulle iværksættes yderligere reaktioner over for pensionskassen. Ved indførelsen af trafiklyssystemet var det ikke intentionen, at virksomheder skulle forblive i rødt lys over længere perioder. Spørgsmålet har været forelagt for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Retlig baggrund

I 2000 fik virksomhederne mulighed for at placere op til 70 pct. - mod tidligere 50 pct. - af de aktiver, som skal dække de forsikringsmæssige hensættelser, i ikke-guldrandede aktiver jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser § 46 a, stk. 3. Bemærkningerne til ændringen af lov om tilsyn med firmapensionskasser henviser til den samtidige ændring af den dagældende lov om forsikringsvirksomhed.

Det blev i 2000 præciseret, at virksomhedens ledelse til enhver tid skal anbringe virksomhedens kapital, således at der er betryggende sikkerhed for, at virksomheden kan opfylde sine forpligtigelser, i særdeleshed over for de forsikrede. Det blev fremhævet, at ledelsen ikke overvejende skal fokusere på passivsiden, men at der tillige er krav om, at virksomhedens investeringer skal være betryggende set i forhold til virksomhedens kapitalkrav. 

Afgørelse/begrundelse

Med udgangspunkt i pensionskassens lange periode i rødt lys og den svækkede modstandskraft, fandt Finanstilsynet ikke, at den måde, hvorpå kassens midler var anbragt, var betryggende, jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser § 56, stk. 2, nr. 3.

Finanstilsynet afgjorde derfor, at pensionskassen skulle tage aktive skridt til at komme ud af rødt lys, og påbød kassen at udarbejde en plan for, hvordan pensionskassen ville komme ud af rødt lys. Planen skulle efterfølgende vurderes i Finanstilsynet.

Senest opdateret 03-12-2012