Lov om tilsyn med firmapensionskasser, § 17, stk. 1

24-07-2003

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 22. november 2004 vedr. betryggende pensionshensættelser for firmapensionskasser med færre end 50 medlemmer.

Sagsfremstilling

En pensionskasse har systematisk fået tilført kapital. Problemet i pensionskasen er den manglende mulighed for at udligne individuelle risici som følge af det lave medlemstal. Pensionskassen havde endvidere problemer med det anmeldte økonomiske og tekniske grundlags forudsætninger om rente og dødelighed.

 
Afgørelse/Begrundelse

Finanstilsynet påbød pensionskassen, at anmelde et teknisk grundlag for beregning af pensionshensættelserne, der ville være betryggende, hvis forudsætningerne for de store tals lov var opfyldt (dvs. mindst 50 medlemmer). 

Finanstilsynet påbød endvidere pensionskassen, at anmelde et samlet økonomisk og teknisk grundlag, der på betryggende vis tager højde for den øgede risiko, der følger af, at pensionskassens mulighed for at udligne individuelle risici er begrænset. Det kan blandt andet ske ved, at pensionskassen anmelder og etablerer genforsikring i tilstrækkeligt omfang eller ved, at den tilknyttede virksomhed stiller sikkerhed for ekstraordinære indbetalinger, f.eks. i form af en bankgaranti.

Ifølge § 7, stk.1 i loven skal en pensionskasse have mindst 50 medlemmer. De firmapensionskasser, der ved lovens ikrafttræden havde mindre end 50 medlemmer, er omfattet af en tidsubegrænset overgangsregel og derfor ikke underlagt dette krav. Ifølge § 17, stk. 1 i loven skal Finanstilsynet påse, at anmeldelser af det økonomiske og tekniske grundlag er fyldestgørende, og at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige over for det enkelte medlem og andre pensionsberettigede. Finanstilsynet har i bekendtgørelse om kapitalgrundlag og teknisk grundlag for firmapensionskasser fastsat regler for beregning af hensættelser i pensionskassser med under 50 medlemmer. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at der ikke generelt kan stilles ekstra krav til pensionskassernes hensættelser, medmindre bekendtgørelsen ændres. Derimod skal Finanstilsynet ifølge loven påse, at det samlede tekniske grundlag, herunder hensættelserne, er betryggende, idet lov er en trinhøjere retskilde.

Senest opdateret 03-12-2012