Lov om tilsyn med firmapensionskasser § 17 – opgørelse af hensættelser på bedste skøn

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 31. juli 2006.

Sagsfremstilling

En firmapensionskasse har anmeldt, at opgørelsen af hensættelsen på bedste skøn altid - uanset niveauet af markedsrenten - vil svare til hensættelsen på tegningsgrundlaget. Først på pensioneringstidspunktet vil kassen forøge hensættelsen for det enkelte medlem med en på dette tidspunkt konstateret forskel mellem hensættelser på bedste skøn og hensættelser på tegningsgrundlaget.

Pensionskassen har efterfølgende spurgt til, om hensættelserne efter bedste skøn gradvist kan opbygges frem til pensionering. Først på pensioneringstidspunktet vil hensættelsen være fuldt opbygget.

Retligt grundlag

Det følger af § 13 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, at det tekniske grundlag m.v. skal anmeldes til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold. Anmeldelsen skal blandt andet indeholde angivelse af grundlaget for beregning og regulering af pensionsbidrag og ydelser samt pensionshensættelser.

I henhold til § 17 i samme lov skal Finanstilsynet påse, at anmeldelser efter § 13 er fyldestgørende, og at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige over for det enkelte medlem og andre pensionsberettigede. Det fremgår af § 17, stk. 2, at Finanstilsynet skal påbyde pensionskassen at foretage de fornødne ændringer i de anmeldte forhold, hvis de anmeldte forhold ikke er betryggende og rimelige.

I henhold til § 2 i bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser skal en pensionskasse ved fastsættelse af bidrag og tilsagn på tegningsgrundlaget vælge risikoelementer og renten med forsigtighed. Rentefoden må ikke overstige den maksimale grundlagsrente for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Det følger endvidere af § 10, stk. 1 og 2 i ovennævnte bekendtgørelse, at pensionshensættelsen skal beregnes for hvert medlem som forskellen mellem kapitalværdien på det beregningsgrundlag, som pensionskassen har anmeldt til dette formål, samt at dette beregningsgrundlag ikke må føre til lavere pensionshensættelser for de enkelte medlemmer end et grundlag, der er baseret på det på opgørelsestidspunktet bedste skøn over risikoelementer og rente.

Afgørelse/begrundelse

Finanstilsynet vurderede, at ingen af de to metoder for opgørelse af hensættelser efter bedste skøn er rimelige og betryggende overfor det enkelte medlem, jf. § 17 i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Kassens forespørgsel om gradvis opbygning af hensættelserne er derudover i strid med § 2 i bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser. Finanstilsynet påbød således pensionskassen at anmelde et nyt grundlag for opgørelsen af hensættelser på bedste skøn. Afgørelsen er begrundet ud fra følgende:

Hvis en eventuel forskel mellem hensættelser på tegningsgrundlag og hensættelser efter bedste skøn først indbetales på pensioneringstidspunktet eller gradvist over en længere årrække frem til pensionering, vil det betyde, at det firma, hvis ansatte er medlemmer i kassen, skylder kassen penge. Derved har det enkelte medlem en højere risiko end medlemmer og kunder i andre pensionskasser og livsforsikringsselskaber, idet pensionstilsagnene ikke nødvendigvis vil være fuldt afdækket. Dette er ikke rimeligt og betryggende overfor det enkelte medlem.

Af bemærkningerne til ændringen af lov om tilsyn med firmapensionskasser i 2004 fremgår det, at hensættelserne skal øges straks, hvis hensættelserne er for små i en kasse, der har tilstrækkelige midler. Hvis en kasse ikke har tilstrækkelige midler, skal den udarbejde en genoprettelsesplan, der skal tilsigte genopretning over et kortere tidsrum, der fastsættes af tilsynet. I henhold til bemærkningerne er det således ikke muligt for kassen at anmelde et teknisk grundlag, hvorefter hensættelserne opbygges gradvis.

Tegningsgrundlagets rente og risikoelementer skal vælges med forsigtighed. Kassens eksisterende tegningsgrundlag var betryggende ved indførelsen, men er ikke betryggende ud fra de nuværende forhold, fordi renteniveauet er faldet. Kassens forespørgsel til gradvis opbygning af hensættelser vil medføre, at bidraget enten beregnes på et grundlag, der ikke længere er betryggende, eller at bidraget beregnes på realistiske forudsætninger, der ikke har nogen sikkerhed indbygget. Hvis bidraget beregnes på realistiske forudsætninger, vil bidraget ikke være fastsat i overensstemmelse med forsigtighedskravet i § 2 i bekendtgørelsen om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser.

Afgørelsen er anket til Erhvervsankenævnet.

Senest opdateret 03-12-2012