Lov om realkreditlån og realkreditobligationer § 14, stk. 3 - Om beregning af bruttoetageareal

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 20. oktober 2004

Sagsfremstilling

Finanstilsynet blev bedt om en fortolkning af § 14, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer. Spørgsmålet drejede sig om beregningen af bruttoetagearealet i nævnte bestemmelse.
 
I henvendelsen skitserede instituttet en situation, hvor bruttoetagearealet kunne beregnes forskelligt, afhængig om kælderen på en ejendom regnes med. Ejendommen indeholdt dels et antal boliglejemål og dels et antal butikslejemål. Af butikslejemålet var en del af arealet kælderlokaler, der blev brugt af butikkerne til lager.
 
Instituttet ønskede at få oplyst, hvorvidt kælderen skulle regnes med ved beregningen af bruttoetagearealet.
 

Afgørelse/begrundelse

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer § 14, stk. 3, fastslår, at såfremt en ejendomskategori udgør mindst 80 pct. af ejendommens samlede bruttoetageareal, kan hele ejendommen belånes efter reglerne for denne ejendomskategori.
 
Bruttoetageareal beregnes i henhold til bygningsreglement 1995 pkt. 2.2.3, stk. 1, ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager, med de begrænsninger og udvidelser, der fremgår af stk. 2 - 4.
 
Af pkt. 2.2.3, stk. 3, litra b, fremgår det, at til bruttoetagearealet medregnes ikke den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen.
 
Såfremt kælderen er i overensstemmelse med definitionen i pkt. 2.2.3, stk. 3, litra b, skal kælderen ikke medregnes til bruttoetagearealet, hvorfor den del af arealet, der udgør boliglejemål, derfor udgør mere end 80 % af det samlede bruttoetageareal. Hele ejendommen kan således belånes indenfor en lånegrænse på 80 %, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer § 5, stk. 1, nr. 3. 

Senest opdateret 03-01-2013