§§ 95 og 106 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger - Godkendelse af KFX-indekset - Specialforeninger, der var indeksforeninger skal omdannes til en forening

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 4. februar 2004

Sagsfremstilling:

En specialforening anmodede i brev af 23. december 2003 om tilladelse til, at to af dens afdelinger, der fulgte KFX-indekset, fik mulighed for at investere op til 35 pct. af deres formue i aktier i A.P. Møller-Mærsk, jf. § 95, stk. 3 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger.

Den 19. januar 2004 udgjorde A.P. Møller-Mærsk A/S aktierne 28 pct. af den samlede markedsværdi af KFX-indekset.

Afgørelse/begrundelse:

Det fremgår af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 95, stk. 1-3, at:

"Uanset de placeringsgrænser, der er fastsat i § 93, må en investerings-forening eller en afdeling investere op til 20 pct. af foreningens eller afdelingens formue i aktier eller obligationer, der er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, såfremt investeringerne ifølge foreningens vedtægter har til formål at kopiere bestemte aktie- eller obligationsindeks, som godkendes af Finanstilsynet til dette formål.

Stk. 2. Finanstilsynet kan godkende et aktie- eller obligationsindeks, såfremt indekset
1) har en tilstrækkelig varieret sammensætning,
2) udgør et passende benchmark for det marked, som det refererer til, og
3) offentliggøres på en passende måde.
Stk. 3. Finanstilsynet kan give tilladelse til, at grænsen i stk. 1 kan forhøjes op til 35 pct. af foreningens eller afdelingens formue, når det er berettiget på grund af usædvanlige markedsforhold. Investeringer op til denne grænse tillades kun for én emittent."

Af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 106 fremgår, at:

"En placeringsforening eller en anden afdeling kan investere sine midler i instrumenter i overensstemmelse med de i kapitel 13 og 14 angivne regler, når den samtidig investerer som nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. En placeringsforening eller en afdeling kan uden de begrænsninger, der er fastsat i § 93, investere sine midler i værdipapirer udstedt af
1) den danske stat eller et zone A-land,
2) et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,
3) en international institution af offentlige karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, såfremt værdipapirerne er godkendt af Finanstilsynet, eller
4) KommuneKredit, danske realkreditinstitutter og lignende kreditinstitutter godkendt af et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når institutterne er optaget på en af Kommissionen udarbejdet liste.

Stk. 3. En placeringsforening eller en afdeling kan højst anbringe 30 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent omfattet af stk. 2, nr. 4."

Endelig fremgår det af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 135, stk. 1, at:

"De ved lovens ikrafttræden bestående investeringsforeninger og specialforeninger skal inden den 1. januar 2005 bringe deres vedtægter i overensstemmelse med kravene i denne lov."

Finanstilsynet godkendte KFX-indekset i medfør af § 95, stk. 2, idet Finanstilsynet vurderede, at KFX-indekset har en tilstrækkelig varieret sammensætning, udgør et passende benchmark for det marked, som det refererer til, og offentliggøres på en passende måde.

Endvidere gav Finanstilsynet specialforeningens to afdelinger tilladelse til at investere op til 35 pct. af formuen i aktier i A.P. Møller-Mærsk A/S, idet A.P. Møller-Mærsk A/S' størrelse i forhold til KFX-indekset må anses at udgøre et usædvanligt markedsforhold, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 95, stk. 3.

Videre meddelte Finanstilsynet, at foreninger, der følger et aktieindeks kun kunne være specialforeninger (placeringsforeninger) efter den tidligere lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Ifølge lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. skal sådanne foreninger være investeringsforeninger jf. § 95.

Endelig var det Finanstilsynets vurdering, at § 106 ikke giver mulighed for, at en specialforening kan følge et indeks, idet specialforeningen ikke samtidig kan investere som nævnt i § 106, stk. 2 og 3.

De to afdelinger skulle derfor omdannes til investeringsforeninger eller investeringsforeningsafdelinger inden 1. januar 2005.

Senest opdateret 04-12-2012