Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 3 og § 31, stk. 3, 6.

24-07-2003

21. marts 2001

     
I løbet af de første måneder af 2001 er aktiekurserne faldet væsentligt. Der kan derfor være en risiko for, at investeringsforeninger og specialforeninger, der i perioden fra 1. januar 2001 til generalforsamlingen udsteder ex-kuponandele, på et tidspunkt ikke vil kunne udbetale udbytte til investorer, der som medlemmer før den 1. januar 2001 er berettiget til udbytte, uden at anvende en del af formuen, der tilhører investorer, der er blevet medlemmer af foreningen i 2001 ved at erhverve ex-kupon beviser.

Ifølge § 3 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger skal enhver andel i en forenings formue medføre samme rettigheder.

Ifølge § 31, stk. 3, kan indløsning udsættes efter vedtægternes bestemmelse herom. Foreningen skal senest 8 dage efter udsættelsen have indgivet meddelelse herom til Finanstilsynet.

I følge § 31, stk. 6 skal foreningen udsætte indløsningen og indberette til Finanstilsynet herom, såfremt bestyrelsen i en forening eller afdeling skønner, at imødekommelse af et indløsningskrav, hvorved den resterende formue vil komme under lovens eller vedtægternes mindstekrav, kan betyde en risiko for, at alle andele ikke kan indfries fuldt ud eller for forskelsbehandling af investorerne og foreningens øvrige investorer.

I følge § 41 skal foreningen og de valgte revisorer straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens fortssatte virksomhed.

På den baggrund skal Finanstilsynet meddele, at bestemmelsen i § 3 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, hvorefter enhver andel i en forenings formue skal medføre samme rettigheder, indebærer, at en forening ikke vil kunne udbetale udbytte til investorer, der var medlemmer af foreningen før den 1. januar 2001 på bekostning af de nye investorer.

Endvidere skal Finanstilsynet henlede bestyrelsens og administrationsselskabets opmærksomhed på principperne i § 31, stk. 6, hvorefter en forening skal udsætte indløsningen af andele, hvis der er risiko for, at alle andele ikke kan indfries fuldt ud eller for forskelsbehandling af investorerne eller foreningens øvrige kreditorer.

Loven tager ikke direkte højde for en situation, hvor det er kursfald og ikke indløsning, der forårsager risikoen for forskelsbehandling, men Finanstilsynet vurderer, at bestemmelsen skal anvendes analogt i en sådan situation.

Bestyrelsen og admistrationsselskabet skal ligeledes være opmærksom på, at en forskelsbehandling kan indebære en overskridelse af prospektets bestemmelse om beregningen af emissions- og indløsningspriserne for henholdsvis andele med ret til udbytte og andele uden ret til udbytte.

Finanstilsynet skal for en god ordens skyld gøre gøre foreningens bestyrelse og administrationsselskab opmærksom på, at de er ansvarlige for overholdelsen af lovens bestemmelser. En overtrædelse af prospektets bestemmelse om beregningen af emissions- og indløsningspriserne kan eventuelt medføre et erstatningsansvar.

Endelig skal Finanstilsynet henlede opmærksomheden på, at foreninger og afdelinger, der er børsnoterede, har pligt til straks at offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 27, stk. 1.

 

 

Senest opdateret 03-12-2012