Lov om forsikringsvirksomhed § 87 og § 127 a

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 26. oktober 2000.

Finanstilsynet er blevet spurgt om forsikringsselskabers anvendelse af swaptioner med caps.

Finanstilsynet finder, at det er foreneligt med lov om forsikringsvirksomheds regler om midlernes anbringelse, at selskaberne køber swaptioner med cap. I hvilket omfang selskabet kan købe swaptioner med cap beror på et konkret skøn, hvor §§ 87 og 127a, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, sætter de ydre grænser.

Swaptioner, der reducerer risikoen for, at selskabet ikke kan leve op til sine forpligtelser, medregnes til de aktiver, der kan anvendes til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser, jf. § 127a, stk. 3, nr. 3.

Såfremt de relevante forsikringer (med høje garantier) er tegnet med ret til bonus fordelt efter kontributionsprincippet, vil det være i overensstemmelse med dette princip, at disse policer betaler præmien for den ekstra sikkerhed. Aktuaren må redegøre herfor i aktuarens beretning.

Senest opdateret 29-11-2012