Lov om forsikringsvirksomhed § 87 - afgørelse af 3. marts 1999

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 3. marts 1999.

Finanstilsynet blev anmodet om at tage stilling til, hvorvidt et forsikringsselskab eller en pensionskasse, der foretager indskud i en påtænkt oprettet afdeling i en investeringsforening, kan afdække den til investeringen knyttede valutakursrisiko ved i eget regi at sælge Euro på termin.

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at den omhandlede afdeling udelukkende vil investere i Euro-obligationer, at investeringsforeningsandelene vil være denomineret i DKK, og at afdelingen ikke selv vil foretage nogen afdækning af valutakursrisiko, idet beslutning om afdækning overlades til investorerne.

Endelig fremgår, at afdelingen alene vil henvende sig til institutionelle investorer, dvs. forsikringsselskaber og pensionskasser.

Det fremgår af Finanstilsynets vejledning af 4. december 1989 om anvendelse af futures og optioner, at indgåelse af options- og futurekontrakter alene kan ske, når det underliggende aktiv eller de underliggende aktiver er aktiver, som et forsikringsselskab i øvrigt kan investere i.

Dette indebærer, at et forsikringsselskab på dækket basis vil kunne afdække valutarisici på obligationer og andre værdipapirer denomineret i udenlandske valuta, som selskabet i henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 128, stk. 1, lovligt kan erhverve, når hensigten hermed er at undgå unødig risiko for tilfældige udsving i kurserne på tidspunkter for planlagte køb eller salg af værdipapirerne.

Finanstilsynet finder, at det er i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed § 87 og Tilsynets vejledning af 4. december 1989, at forsikringsselskaber eller pensionskasser selv afdækker den til de omhandlede investeringsforeningsandele knyttede valutakursrisiko ved at sælge Euro på termin.

Senest opdateret 03-12-2012