Lov om forsikringsvirksomhed § 7

24-07-2003

Finanstilsynet har med hjemmel i § 7 i lov om forsikringsvirksomhed i efteråret 1997 undersøgt den praksis, der anvendes, når forsikringsselskaberne vælger speciallæger, f.eks. i forbindelse med sager om vurdering af méngrader ved ulykkesforsikring.

Undersøgelsen er foranlediget af en offentlig debat om, at en række ofre for ulykker ikke får den erstatning, som de har krav på, fordi forsikringsselskaberne bevidst bruger bestemte speciallæger, som vurderer de konkrete følger af skaderne lavt, således at erstatningen bliver tilsvarende lav.

§ 7 i lov om forsikringsvirksomhed fastslår, at forsikringsvirksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god forsikringspraksis. I tilfælde, hvor virksomhed drives i strid hermed, kan Finanstilsynet give pålæg om, at en sådan virksomhed skal bringes til ophør.

Undersøgelsen viser, at udvælgelse af speciallæger sker med udgangspunkt i Lægeforeningens Lægevejviser, og således at man vælger en speciallæge så tæt på skadelidtes bopæl som muligt. Udvælgelsen af speciallæger ved ansvars- og ulykkesforsikring foretages i nogle tilfælde ud fra en liste med ca. 200-500 speciallæger, som i selskabet er udarbejdet på baggrund af vejviseren.

 Hvis en skadelidt i forvejen har været i behandling hos en speciallæge - en i praksis ofte forekommende situation - vil selskabet normalt anvende denne speciallæge.

I visse tilfælde fravælger forsikringsselskaberne speciallæger på grund af ønsket om klare og saglige erklæringer eller for at undgå lang ventetid eller uforholdsmæssige omkostninger, hvilket efter Tilsynets opfattelse må være momenter, der kan indgå i selskabernes valg af speciallæger.

Hvis skadelidte har indsigelser mod valget af speciallæge, hvilket i praksis sjældent sker, indledes der dialog med skadelidte. Det medfører typisk, at selskabet udpeger en anden speciallæge.

Efter de for Finanstilsynet foreliggende oplysninger med hensyn til udvælgelse af speciallæger finder Tilsynet, at der ikke er grundlag for at statuere, at forsikringsselskaberne gennem deres praksis overtræder lov om forsikringsvirksomhed § 7.

Senest opdateret 03-12-2012