Lov om forsikringsvirksomhed § 157, stk. 3.

24-07-2003

Sagsfremstilling

Finanstilsynet har modtaget en række forespørgsler fra forsikringsselskaber i koncerner vedrørende de breve, selskaberne skal sende til forsikringstagerne, når der skal informeres om bestandsoverdragelser jf. LFV § 157, stk. 3. Koncernerne ønsker oplyst, om det er muligt, at de overdragende selskaber kan sende et fælles brev til samtlige forsikringstagere, når der er tale om flere bestandsoverdragelser, og hvor det modtagende/forsættende selskab er det samme for alle bestandsoverdragelserne.

Afgørelse / Begrundelse

§ 157, stk. 3, har følgende ordlyd:
" Stk. 3. Medmindre Finanstilsynet på det foreliggende grundlag finder, at tilladelse til overdragelse bør nægtes, skal Finanstilsynet offentliggøre en redegørelse for den påtænkte overdragelse i Statstidende og i dagblade. Redegørelsen skal indeholde en opfordring til de forsikringstagere, hvis forsikringer agtes overdraget, til senest 3 måneder efter offentliggørelsen at afgive skriftlig meddelelse til Finanstilsynet, såfremt de har indsigelser mod overdragelsen. Selskabet skal samtidig til de forsikringstagere, hvis adresse er selskabet bekendt, sende en meddelelse om overdragelsen samt tilsynets redegørelse."

Bestemmelsen pålægger selskaberne at sende en meddelelse om overdragelsen samt tilsynets redegørelse.

Det følger direkte af lovteksten, at det er "selskabet", der skal udsende brevet.

Finanstilsynet finder, at der skal sendes et brev fra hvert af de selskaber, der overdrager en forsikringsbestand. Hvis der i en koncern overdrages bestande fra flere selskaber samtidig, kan forsikringsselskaberne dog sende et fælles brev, såfremt det fremgår af brevet, hvilke forsikringer forsikringstageren har i de enkelte selskaber. Angivelsen af forsikringer kan ske ved policenummer.

Selskabet skal også angive, hvilket selskab bestanden ønskes overdraget til.
Finanstilsynet skal ikke godkende de breve som forsikringsselskaberne afsender. Det er selskabernes eget ansvar, at brevene opfylder lovens krav.

Senest opdateret 29-11-2012