Lov om forsikringsformidling § 19 og Lov om finansiel virksomhed § 43 og § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 24. juli 2007

 

Sagsfremstilling:

En advokat, som repræsenterede flere enkeltstående forsikringsmæglere og en advokat, som repræsenterede et udenlandsk forsikringsselskab klagede begge til Finanstilsynet over, at en forsikringsmæglervirksomhed og en forsikringsagent ved sædvanlig forfaldsdag flyttede en række kunder til et andet forsikringsselskab uden at kundernes samtykke hertil på forhånd var indhentet.

Afgørelse og begrundelse:

Det følger af § 19 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 401 af 25. april 2007, at en forsikringsmæglervirksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet. Endvidere følger det af § 32 i samme lov, at forsikringsagentvirksomheder er omfattet af de regler, der er udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed, i det omfang disse regler regulerer god skik på forsikringsområdet. Det følger i den forbindelse af 43 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 19. april 2007 og § 3 i bekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at de finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber og deres forsikringsagenter, skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder.

Finanstilsynet finder, at det både er i strid med reglerne om god skik for forsikringsmæglere og med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, hvis kundernes forsikringer flyttes fra et forsikringsselskab til et andet forsikringsselskab uden kundernes forudgående samtykke.

Det er heller ikke i overensstemmelse med god forsikringsmæglerskik, når en forsikringsmæglervirksomhed undlader at rådgive kunderne om, hvorvidt den bedste løsning af kundernes forsikringsbehov er at forblive i det nuværende forsikringsselskab eller at skifte til et andet og nyt forsikringsselskab.

Det er endvidere ikke i overensstemmelse med god skik for finansielle virksomheder, at en forsikringsagent ikke orienterer om, at forsikringsagenten har indgået aftale med et nyt forsikringsselskab, og at agenten derfor ikke længere kan tegne forsikringer til det gamle selskab. Det nye forsikringsselskab har sammen med forsikringsagenten ansvaret for, at informere kunderne om, at kunderne ved sædvanlig forfaldsdag er frit stillet med hensyn til at forlænge aftalen med det gamle forsikringsselskab eller at skifte til det nye selskab.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at det nye forsikringsselskab, forsikringsagenten og forsikringsmæglervirksomheden ikke har informeret kunderne redeligt og loyalt herom, således at kunderne kunne træffe valg om, hvor kunderne ville tegne forsikring for en ny periode.

 

Senest opdateret 06-01-2009