Lov om fondsmæglerselskaber § 9

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 21. december 1999 om et holdingsselskabs erhvervelse af aktier i et fondsmæglerselskab.

Et fondsmæglerselskab anmodede Finanstilsynet om tilladelse til, at fondsmæglerselskabet blev omdannet til et 100 % ejet datterselskab af et holdingselskab pr. 1. 1. 2000.

Af skrivelsen fremgik det, at formålet med indsættelsen af et holdingselskab som aktionær i fondsmæglerselskabet var at imødekomme eventuelle fremtidige ændringer i aktionærkredsen og tage højde for generationsskifte bl.a. i tilfælde af dødsfald.

Endvidere fremgik det, at indsættelsen af holdingselskabet ville ske ved, at de nuværende aktionærer i fondsmæglerselskabet byttede aktier i fondsmæglerselskabet ud med aktier i holdingselskabet efter samme fordeling, som var gældende i fondsmæglerselskabet.

Fondsmæglerselskabet fremsendte herefter oplysningsskemaet for aktionærer, samt kopi af en skrivelse fra Told & Skatteregionen København, hvoraf det fremgik, at Told & Skatteregionen tillader gennemførelsen af en skattefri aktieombytning.

Det fremgik af oplysningsskemaet, at formålet for holdingselskabet alene er at eje fondsmæglerselskabet. Endvidere fremgik det, at direktøren i fondsmæglerselskabet også skulle være direktør i holdingselskabet.

Holdingselskabet ville blive etableret, når Finanstilsynet havde godkendt ændringen i ejerforholdene i fondsmæglerselskabet.

I henhold til lov om fondsmæglerselskaber § 9 skal Finanstilsynet på forhånd underrettes om og godkende enhver fysisk eller juridisk persons direkte eller indirekte erhvervelse af en kvalificeret andel i et fondsmæglerselskab samt sådanne forøgelser af den kvalificerede andel, der medfører, at denne udgør eller overstiger en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. og 50 pct. eller medfører, at fondsmæglerselskabet bliver et datterselskab.

I henhold til § 11 d, stk. 2 kan bestyrelsen tillade, at en direktør i et fondsmæglerselskab kan være direktør i et moderselskab, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsageligt består i at besidde kapitalandele i fondsmæglerselskabet samt at drive virksomhed i tilknytning til fondsmæglerselskabet.

I henhold til § 11 d, stk. 4, jf. §§ 11a, stk. 2 og 3 skal tilladelsen fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol, og fondsmæglerselskabets årsregnskab skal indeholde oplysning om de hverv, som bestyrelsen har godkendt.

I henhold til § 23, stk. 1, jf. bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 4 anses en virksomhed for at være et finansielt holdingselskab, såfremt aktiviteten udelukkende eller hovedsageligt består i at besidde kapitalandele i dattervirksomheder, der er fondsmæglerselskaber eller finansieringsinstitutter, og hvoraf mindst et datterselskab er et fondsmæglerselskab.

I denne anledning meddelte Finanstilsynet, at tilsynet ikke havde bemærkninger til, at holdingselskabet erhvervede fondsmæglerselskabet.

Endvidere meddelte Finanstilsynet, at tilsynet skulle have meddelelse, når holdingselskabet var etableret, således at tilsynet endelig kunne godkende selskabet som aktionær i fondsmæglerselskabet. Godkendelsen ville være betinget af, at holdingselskabet blev etableret som et nystiftet selskab eller et skuffeselskab, hvori der ikke tidligere har været aktivitet.

Endelig meddelte tilsynet, at når aktiviteterne i holdingselskabet udelukkende vil være at eje fondsmæglerselskabet, vil holdingselskabet være et finansielt holdingselskab, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 a, stk. 4, i lov om banker og sparekasser m.v. og koncernen vil derfor være omfattet af reglerne om konsolidering, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 a, stk. 9 og 10.

Koncernen skulle derfor i medfør af kapitel 12 i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber indsende halvårs- og kvartalsregnskab til Finanstilsynet senest 20 arbejdsdage efter udløbet af hvert kvartal.

Koncernen skulle endvidere i henhold til § 126 og § 127 i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber indsende foreløbige og endelige årsregnskaber til Finanstilsynet.

Endelig skulle koncernen i medfør af § 34 i bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for fondsmæglerselskaber kvartalsvis indberette kapitaldækningsopgørelse til Finanstilsynet senest 20 arbejdsdage efter udløbet af det pågældende kvartal.

Senest opdateret 07-11-2003