Lov om fondsmæglerselskaber § 20 a - Tilgodehavende hos et koncernforbundet selskab

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 27. juni 2001 om et fondsmæglerselskabs tilgodehavende hos et koncernforbundet selskab

Finanstilsynet blev i forbindelse med behandling af et revisionsprotokollat opmærksom på, at et fondsmæglerselskab havde et tilgodehavende hos et koncernforbundet selskab i forbindelse med deling af lokaler. Tilgodehavendet bestod af omkostninger vedrørende P-skiltning, gardiner og flyttefirma m.v.

I henhold til § 20 a i lov om fondsmæglerselskaber må et fondsmæglerselskab ikke uden Finanstilsynets tilladelse indgå engagement med virksomheder eller personer, som gennem aktiebesiddelse eller på anden måde direkte eller indirekte har en afgørende indflydelse på fondsmæglerselskabets dispositioner, eller som er domineret af virksomheder eller personer med en sådan indflydelse.

Finanstilsynet påtalte, at selskabet havde haft et engagement i form af et mellemværende med et koncernforbundet selskab, uden at Finanstilsynet i henhold til § 20 a i lov om fondsmæglerselskaber havde givet tilladelse, og anmodede selskabet om at indsende en ansøgning om tilladelse i henhold til ' 20 a i lov om fondsmæglerselskaber. Til behandling af tilladelsen blev selskabet tillige anmodet om at indsende oplysning om, hvad mellemværendet ville bestå af i fremtiden, samt hvor stort det forventedes at blive.

Senest opdateret 27-11-2012