Lov om finansiel virksomhed §§ 9, 11 og 24 samt § 40 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. – Investeringsrådgivning fra et livsforsikringsselskab til en fåmandsforening

24-07-2003

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 25. juni 2007 vedrørende investeringsrådgivning fra et livsforsikringsselskab til en fåmandsforening.

 

Sagsfremstilling

En finansiel virksomhed har spurgt om et livsforsikringsselskab kan yde investeringsrådgivning til en fåmandsforening.

Det fremgik af henvendelsen, at den finansielle virksomhed ønskede at overflytte en portefølje af danske obligationer fra livsforsikringsselskabet til fåmandsforeningen, men fortsat lade livsforsikringsselskabets investeringsafdeling stå for investeringsrådgivningen vedrørende denne portefølje.

Såfremt det skal være muligt, skal det både være i overensstemmelse med reglerne for forsikringsselskabernes aktivitetsområde samt reglerne for fåmandsforeningernes uddelegerings-muligheder.

Henvendelsen rejser derfor følgende to sammenhængende problemstillinger:

- Kan livsforsikringsselskabet yde investeringsrådgivning til fåmandsforeningen

- Kan fåmandsforeningen, der er reguleret af bestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (LIS), uddelegere investeringsrådgivningen til livsforsikringsselskabet

Retligt grundlag

Forsikringsselskabers aktivitetsmuligheder
Af FiL § 11, stk. 1, fremgår det, hvilke aktiviteter forsikringsselskaber må udøve:

 

"Virksomheder, der udøver forsikringsvirksomhed, skal have tilladelse som forsikringsselskab, jf. dog §§ 30 og 31. Tilladelsen skal angive de aktiviteter i bilag 7 og 8, som tilladelsen omfatter. Forsikringsselskaber må kun udøve virksomhed som nævnt i bilag 7 og 8 samt virksomhed efter §§ 24-26 og 29."

Tilladelse som værdipapirhandler

Af FiL § 9, stk. 1, fremgår: "Virksomheder, der for tredjemand udøver aktiviteter, som nævnt i bilag 4, afsnit A er værdipapirhandlere og skal have tilladelse som værdipapirhandlere... Værdipapirhandlere kan desuden udøve en eller flere af de aktiviteter som er nævnt i bilag 4, afsnit B. Tilladelse til at udøve de i bilag 4, afsnit B nævnte aktiviteter kan kun meddeles i tilknytning til tilladelse til de i bilag 4, afsnit A nævnte aktiviteter."

Investeringsrådgivning indgår blandt de i bilag 4, afsnit B nævnte aktiviteter.

Med hjemmel i FiL § 9, stk. 9, har Finanstilsynet udstedt bekendtgørelse nr. 938 af 16. juni 2004 om, hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter FiL.

Af bekendtgørelsen § 1, litra 1, fremgår:

"Tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag (investeringsservice) kan udføres uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed af følgende:

Forsikringsselskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed." Uddelegeringsmuligheder for virksomheder reguleret af bestemmelser i LIS Af FiL, § 103, stk. 1, fremgår: "Et investeringsforvaltningsselskab skal sikre sig, at de virksomheder, som selskabet delegerer opgaver til, er kvalificeret til og i stand til at varetage de pågældende opgaver. I de tilfælde, hvor delegationen vedrører investeringsforvaltningen, må der kun delegeres til virksomheder, som har tilladelse til eller er registrerede med henblik på forvaltning af aktiver, og som er underlagt tilsyn."

Formuleringen i LIS § 40 er tilsvarende, bortset fra at investeringsforvaltningsselskabet er erstattet med investeringsforeningen eller specialforeningen.

Af lovbemærkningerne til FiL § 103 fremgår, at udtrykket investeringsforvaltningen også omfatter investeringsrådgivning. Det er endvidere præciseret, at investeringsrådgiver skal have tilladelse til at yde investeringsrådgivning. Tilsvarende formuleringer findes i lovbemærkningerne til § 40 i LIS.

Afgørelse/begrundelse

 

Finanstilsynet fandt, at livsforsikringsselskabet kan yde investeringsrådgivning til fåmands-foreningen.

I afgørelsen er der i forhold til reglerne for forsikringsselskabernes aktivitetsområde lagt vægt på, at der er tale om investeringsrådgivning til en fåmandsforening, der i det konkrete tilfælde kan anses som koncernforbundet med livsforsikringsselskabet og som alene skal modtage investeringsrådgivning på en portefølje af danske obligationer, der hidtil er blevet forvaltet af livsforsikringsselskabet.

For at anse fåmandsforeningen for at være en del af koncernen taler definitionen af en dattervirksomhed i FiL § 5, der gælder uafhængigt af dattervirksomhedens juridiske form og således også omfatter fåmandsforeninger. Hertil kommer, at regnskabsreglerne tilsiger, at fåmandsforeningen principielt er en dattervirksomhed, der skal behandles efter koncernreglerne i koncernregnskabet.

Tilsynet har endvidere vurderet, at delegering af investeringsrådgivning fra fåmandsforeningen til livsforsikringsselskabet tillige er i overensstemmelse med bestemmelserne i LIS, hvorefter en fåmandsforening kun kan delegere investeringsrådgivningen til en virksomhed, som har tilladelse til eller er registreret med henblik på forvaltning af aktiver, og som er underlagt tilsyn. Der er her lagt vægt på, at livsforsikringsselskabet er underlagt finansielt tilsyn og at betingelsen om, at virksomheden skal have tilladelse til investeringsforvaltning (herunder investeringsrådgivning), i det konkrete tilfælde kan anses for opfyldt gennem lovgivningens undtagelser fra kravet om tilladelse for bl.a. livsforsikringsselskaber.


Denne fortolkning af bestemmelserne ligger ikke fuldt ud til grund for Finanstilsynets principielle afgørelse af
25. juni 2004, hvori tilsynet vurderer, at et livsforsikringsselskab ikke kan være investeringsrådgiver for en forening. Nærværende afgørelse præciserer derfor afgørelsen af 25. juni 2004, således at et livsforsikringsselskab i visse tilfælde kan være investeringsrådgiver for en fåmandsforening.

Senest opdateret 03-09-2007