Lov om finansiel virksomhed § 83 - Vedrørende forrentning af garantikapital

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 13. januar 2006.

Sagsfremstilling

En sparekasse havde en bestemmelse i sparekassens vedtægter, der fastsatte en forrentning af garantikapitalen med en årlig rente på mellem 0,5 % og 3 % over renten på den til enhver tid gældende rente på længste opsigelse i sparekassen.

Afgørelse/begrundelse

Det følger af § 83, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, at sparekassers vedtægter skal indeholde bestemmelser om garantikapitalens størrelse og forrentning.

Finanstilsynet fandt, at en angivelse af et rentespænd medfører, at renten ikke er fastsat tilstrækkelig entydigt og tilsynet pålagde således sparekassen at ændre vedtægterne.

Senest opdateret 20-12-2012