Lov om finansiel virksomhed § 33 og bekendtgørelse nr. 979 af 4. december 2003 om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel i Danmark

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 2. januar 2006.

Finanstilsynet har i medfør af § 345, stk. 2, nr. 1, i FiL forelagt sagen for Det Finansielle Virksomhedsråd vedr. ansøgning om at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel i Danmark, når ansøger er et investeringsselskab fra et land udenfor EU. Finanstilsynet har på den baggrund truffet afgørelse den 2. januar 2006.


Sagsfremstilling:

Et investeringsselskab fra USA ansøgte Finanstilsynet om tilladelse til at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel i Danmark. Ansøgningen var bilagt brev fra The United States' Securities And Exchange Commission (SEC) om, at investeringsselskabet var registreret hos myndigheden.

Lovgrundlag:

Eftersom investeringsselskabet har hjemsted i USA, er selskabet omfattet af § 33 i FiL, hvorefter et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i et land udenfor EU, som EU ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal have tilladelse fra Finanstilsynet til at drive grænseoverskridende tjenesteydelser med værdipapirhandel i Danmark.

Bestemmelsen er indsat i dansk lovgivning for at undgå, at kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er hjemmehørende i 3. lande, opnår en positiv særbehandling i forhold til tilsvarende virksomheder, der er hjemmehørende i EU, eller i lande som EU har indgået aftale med.

I henhold til § 33, stk. 3, i FiL har Finanstilsynet i bekendtgørelse nr. 979 af 4. december 2003 fastsat nærmere regler om tilladelsesproceduren, samt hvilke dokumentationskrav investeringsselskaber fra 3. lande skal opfylde for at opnå tilladelse til at udøve grænseoverskridende tjenesteydelser i Danmark.

I bekendtgørelsens § 2, nr. 3 og 4, fremgår det, at der sammen med ansøgningen til Finanstilsynet skal indsendes erklæringer fra 3. landets (hjemlandets) tilsynsmyndighed om, at ansøgeren er underlagt tilsyn, og at de aktiviteter, der søges om tilladelse til, er omfattet af ansøgerens tilladelse i hjemlandet.

Finanstilsynet anmodede derfor hjemlandets myndighed i givet fald bekræfte, at investeringsselskabet var under tilsyn, og at selskabet havde tilladelse til de ansøgte tjenesteydelser med værdipapirhandel. I samme forbindelse beskrev Finanstilsynet, at tilsyn i henhold til danske regler bl.a. indebærer, at et investeringsselskab, skal 

  • have Finanstilsynets tilladelse til de ønskede aktiviteter
  • til enhver tid opfylder lovgivningens solvenskrav
  • med de i loven foreskrevne mellemrum foretage bestemte finansielle indberetninger til tilsynet,
  • have en ledelse, organisation m.v., der opfylder lovens krav, herunder at ledelsen forinden tiltrædelse godkendes som egnet og hæderlig,
  • under sin drift være genstand for regelmæssig undersøgelse fra tilsynets side.

SEC oplyste herefter til tilsynet, at investeringsselskaber af den nævnte type ikke er underlagt solvenskrav eller forhold, der svarer hertil. Der sker ikke regelmæssig indberetning om finansielle forhold, og da SEC ikke skal give tilladelse, påser SEC ikke på forhånd, at investeringsselskabets ledelse er professionel og lever op til landets finansielle lovgivning.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet udtalte, at der ikke på det foreliggende grundlag er tale om et egentlig hjemlandstilsyn med selskabet, hvilket betyder, at betingelserne i bekendtgørelsens § 2, nr. 3, ikke er opfyldt.

Endvidere udtalte tilsynet, at betingelserne i bekendtgørelsens § 2, nr. 4, heller ikke er opfyldt, da SEC ikke har erklæret, at de aktiviteter, som selskabet har ansøgt om tilladelse til at udføre, er omfattet af ansøgerens tilladelse i hjemlandet.

Senest opdateret 23-01-2007